ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้มี การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดให้มี การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. ภายใน 60 วัน หลังประกาศ
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้มี การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีใจความว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของกรุงเทพมหานคร นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

คลิปอีจันแนะนำ
คอลเซ็นเตอร์ช็อก! เมื่อเจอทะนงทวย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co