เปิด กฎหมาย การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. 65 สิ่งไหนทำไม่ได้ ก่อนถึงวันจริง

เปิด กฎหมาย การเลือกตั้ง พร้อม ข้อห้ามในการหาเสียง และ การลงคะแนน เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเข้าคูหา เลือก ผู้ว่าฯกทม.
เปิด กฎหมาย การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. 65 สิ่งไหนทำไม่ได้ ก่อนถึงวันจริง

นับถอยหลังอีกเพียง 29 วัน ก็จะถึงเวลาที่ชาวกรุงเทพมหานคร จะได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ในวันที่ 22 พ.ค. ที่จะถึงนี้ แม้ว่าจะห่างหายไปนานกว่า 9 ปี ที่ชาว กทม. ไม่ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. แต่เชื่อว่า ทุกคนน่าจะยังคงรู้และเช้าใจ กติกาต่างๆในการเลือกตั้งอยู่ แต่สำหรับใครที่ไม่แน่ใจ วันนี้อีจันจะมาย้ำให้ทราบกันอีกครั้งครับ

มาเริ่มกันที่ทางฝั่งของผู้สมัครก่อน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สมัครอิสระ ไม่มีสังกัด แต่ก็ยังมีอีกหลายคน ที่สังกัดอยู่กับพรรคการเมือง ซึ่งทำให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องออกระเบียบการเลือกตั้ง และตรากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อรองรับข้อแตกต่างตรงนี้ด้วย โดยอนุญาตให้พรรคการเมือง สามารถช่วยผู้สมัครในสังกัดของตัวเองหาเสียงได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

กฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน มีความแตกต่างจากกฎหมายฉบับก่อนๆ ทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบัน กกต.ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “Smart Vote” หรือ “ฉลาดเลือก” ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญ ทั้งกฎหมายท้องถิ่น, คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง, การตรวจสอบสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งผ่านแอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด”

รวมทั้งยังเปิดสายด่วน โทร. 1444 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ กกต.ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้การหาเสียงเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการปิดประกาศและป้ายหาเสียงการเลือกตั้งนั้น ได้กำหนดให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร โดยป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง ผู้สมัครสามารถระบุ ชื่อ รูปถ่ายหมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร เป็นต้น และสามารถตั้งเฉพาะสถานที่ที่ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด ถ้าไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจ สั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แก้ไข สามารถสั่งรื้อถอน ทำลาย ปลดออกได้

ส่วนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง นอกจากนี้ ยังกำหนดห้ามแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ, ห้ามแจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงที่ไม่ได้ระบุชื่อตัว ,ห้ามใช้พาหนะต่างๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ, หาเสียงโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดม นอกจากนี้ ยังห้ามสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน เลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด และห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการรออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน

ขณะเดียวกันกฎหมายยังกำหนดห้ามกระทำการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยง หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใดไม่ให้ออกเสียงลงคะแนนหรือกระทำการใดๆ เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน , ห้ามจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับสถานที่เลือกตั้ง และข้ออื่นๆอีกมากมาย

ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียกรับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือก, ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อให้บัตรเลือกตั้งในสถานที่เลือกตั้ง มีจำนวนผิดจากความจริง, ห้ามกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง, อ่านบัตรเลือกตั้ง, นับคะแนนเลือกตั้ง, หรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือทำให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำการใดแก่บัตร เพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทำรายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง รวมทั้งห้ามผู้ใดขาย, จำหน่ายจ่ายแจก, หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21 พ.ค. 65 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง และห้ามผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งอีกด้วย

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ยังมีอีกหลายข้อ วันนี้ อีจัน ได้นำเฉพาะข้อที่สำคัญๆ และน่าจะมีผลโดยตรงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหากผู้ใดสนใจที่จะศึกษาทั้งหมด สามารถเข้าไปหาอ่านได้ที่ เว็บไซต์ของ กกต. และ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ เมื่อรู้กันแล้ว ก็อย่าทำผิดกฎหมายกันนะครับ ให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปอย่างขาวสะอาด ชาวกทม.จะได้มีผู้ว่าฯ ที่เราต้องการกันอย่างแท้จริง

คลิปอีจันแนะนำ
CEO กองสลากพลัส รับ "งวดนี้ขายหวย 80 ไม่ได้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.