ยธ. เร่งช่วยเหลือ ผู้เสียหายและญาติ กรณีต้องสงสัยว่าถูกวางยาไซยาไนด์

กระทรวงยุติธรรม เร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิต จากกรณีต้องสงสัยว่าถูก เเอม วางยาไซยาไนด์

(1 พ.ค.66) นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม เผยว่า นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการเร่งให้ ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรณีมีข่าวอาชญากรรม โดยมีผู้ถูกกล่าวหาว่า ใช้สารไซยาไนด์ในการก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต และมีญาติผู้เสียหาย ติดใจการเสียชีวิต ว่า ถูกใช้สารไซยาไนด์ในการก่อเหตุ เช่นเดียวกันหรือไม่

กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุ ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ รับคำขอและพิสูจน์สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะให้ความช่วยเหลือเยียวยา หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย จากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดังนี้    

1. กรณีเสียชีวิต 

1.1 ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย  50,000 บาท

1.2 ค่าจัดการศพ 20,000 บาท

1.3 ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท

1.4 ค่าเสียหายอื่น 40,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (เนื่องจากเป็นกรณีอุจฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ ประชาชนให้ความสนใจ)

2. กรณีบาดเจ็บ

2.1 ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  

2.2 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

2.3 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ฯ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ไม่อาจประกอบการได้ตามปกติ ไม่เกิน 1 ปี 

2.4 ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของคณะอนุกรรมการฯประจำจังหวัดที่เกิดเหตุ พิจารณาเป็นสำคัญ 

โฆษกกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า กรณีดังกล่าวอาจมีความยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐานและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ กระทรวงยุติธรรมมีกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีให้แก่ผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิตได้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร โดยสามารถ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรม จังหวัดทุกแห่ง หรือทางแอพพลิเคชั่น “ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)”

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 มาตรา 5(4) ได้เปิดกว้างให้ญาติผู้เสียชีวิตที่ติดใจสาเหตุการตาย สามารถติดต่อขอรับการตรวจชันสูตรซ้ำได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส อำนวยความยุติธรรม และเป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ได้มุ่งเน้นถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดความ

ยุติธรรมในสังคม ซึ่งจากสถิติการตรวจพบไซยาไนด์ตั้งแต่ ปี 2563 – ปัจจุบัน พบ จำนวน 4 คดี (ปี2563​ จำนวน 1 คดี​ ปี​ 2564​  จำนวน​ 2 คดี​ และปี​ 2565​ จำนวน​ 1 คดี)​