กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียน รายงานตัว คนตกงาน ว่างงาน รับเงินชดเชยได้แล้ว

ใครช้ำเพราะโควิด ตกงาน ว่างงาน ฟังทางนี้! กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียน รายงานตัว คนตกงาน ว่างงาน รับเงินชดเชยได้แล้ว
กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียน รายงานตัว คนตกงาน ว่างงาน รับเงินชดเชยได้แล้ว
ภาพ อีจัน

หลังจากสถานการณ์โควิดในไทย ทำให้สาขาอาชีพทุกหย่อมหญ้าได้รับผลกระทบอย่างหนัก แน่นอนว่า บางคนตกอยู่ในสถานะที่ไม่คาดคิด คือเป็นคนว่างงาน แน่นอนว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.2564- มี.ค. 2564 กรมการจัดหางานรายงานสถิติคนตกงานว่า

ขณะเดียวกัน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ก็พร้อมแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์นี้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนในระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต และมีเงื่อนไขว่า หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 70% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 200 วัน และหากลูกจ้างลาออกจากงานจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 45% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 90 วัน

โดยสามารถทำง่ายๆ โดย 6 ขึ้นตอนดังนี้

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน
ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน

เปิด 6 ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน

1.เข้าไปที่ empui.doe.go.th

2.คลิกที่ ข้อที่ 1 (ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ)

3.กด “ยอมรับและใช้งาน”

4.ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เมื่อใส่ครบแล้ว กด “ตรวจสอบข้อมูล”

5.กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน

6.คลิก “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน
ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน
ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน
ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน
ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน
ขั้นตอน ลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงานภาพ :กรมการจัดหางาน

ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางานภาพ : กรมการจัดหางาน

Related Stories

No stories found.