ข่าวดี !! กทม. ประกาศ ยกเว้น ปรับลด ค่าเช่าสถานที่ บรรเทาผลกระทบ โควิด

ข่าวดี !! กทม. ช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของ กรุงเทพมหานคร โดย ประกาศ ยกเว้น ปรับลด ค่าเช่าสถานที่ บรรเทาผลกระทบ โควิด
ข่าวดี !! กทม. ประกาศ ยกเว้น ปรับลด ค่าเช่าสถานที่ บรรเทาผลกระทบ โควิด
ยกเว้น ปรับลด ค่าเช่าสถานที่ภาพ อีจัน

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจรายย่อย ซึ่งเป็นผู้เช่าสถานที่ของ กทม. เนื่องจากวานนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) กทม. ประกาศเงื่อนไข ยกเว้น ปรับลด ค่าเช่าสถานที่ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานครภาพ ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยจากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า รวมถึงค่าตอบแทนอย่างอื่นทำนองเดียวกัน ตามสัญญา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะบรรเทาลง ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ ได้แก่ 1.1 กรณีถูกสั่งปิดสถานที่โดยประกาศของกรุงเทพมหานคร หรือถูกสั่งให้ปิดสถานที่โดยหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ยกเว้นค่าเช่า

1.2 กรณีนอกเหนือจากข้อ 1.1) ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50

2. ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญาเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ได้แก่

2.1 กรณีผู้เช่าที่ได้ชำระค่าเช่าของเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 ไปแล้ว และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนถัดไปที่จะถึงกำหนดชำระ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กรณีที่มีการขอต่ออายุสัญญา แล้วแต่กรณี

2.2 กรณีผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 กรณีที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นค่าเช่าหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 ในกรณีที่ได้รับการปรับลดค่าเช่า หากนำค่าเช่าส่วนที่ค้างชำระร้อยละ 50 มาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว

2.3 กรณีชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้คิดเป็นสัดส่วนของเดือนหรือวันที่ถูกปิด หรือได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี

3. เลื่อนชำระค่าบำรุงกรุงเทพมหานคร รวมถึงค่าบำรุงอย่างอื่นทำนองเดียวกันซึ่งตามสัญญาที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าบำรุงโรงพยาบาล เป็นต้น ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับ หากนำค่าบำรุงกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระมาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้เช่ารายใดประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-8265 ในวันและเวลาราชการ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co