ครม.เห็นชอบ ชวนต่างชาติมั่งคั่ง ออกวีซ่า อยู่ไทยระยะยาว

เล็งชวนต่างชาติมาอยู่ไทย ฟื้นเศรษฐกิจ! ครม.เห็นชอบ ออกวีซ่า ชวนต่างชาติมั่งคั่ง มีฐานะทางเศรษฐกิจ ล้านคน อยู่ไทยระยะยาว
ครม.เห็นชอบ ชวนต่างชาติมั่งคั่ง ออกวีซ่า อยู่ไทยระยะยาว

เมื่อเศรษฐกิจซบเซา ก็ต้องเร่งฟื้นฟู

วานนี้ (14 ก.ย.64) ครม. มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เสนอ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 4 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ล้านคน คือ

1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่นคั่งสูง (Wealthy Global Citizen)

2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจะต่างประเทศ (Wealthy Pensioner)

3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand Professional)

4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skill Professional) ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (Long-term Stay)

โดยได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้น อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค #โควิด19

มาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-term Resident #VISA) ซึ่งเป็นการกำหนดวีซ่าประเภทใหม่ เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงและต้องการเป็นผู้พำนักอาศัยในระยะยาว โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ

1)การยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภท ผู้พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน

2)ให้สิทธิทำงานพร้อมวีซ่า

3)ให้คู่สมรสและบุตรได้รับวีซ่าผู้ติดตามไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สศช. หารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการทำงานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงานให้นายจ้างทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรได้ การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้การจ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน การยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร

มาลุ้นกันว่า หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย คนไทยต้องรับมือการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง?

คลิปอีจันแนะนำ
จับ 1 ขวบ 11 เดือน เซ่นเจ้าเขา! คำสารภาพที่ วกวน
อีจัน
www.ejan.co