ครม. ไฟเขียว! ขยายเวลา เก็บ VAT 7% อีก 2 ปี

ช่วยเหลือโควิด! ครม. ไฟเขียว ขยายเวลา เก็บ VAT 7% อีก 2 ปี พร้อมขยายเวลายื่นแบบภาษี
ครม. ไฟเขียว! ขยายเวลา เก็บ VAT 7% อีก 2 ปี

วันนี้ 24 สิงหาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการขยายเวลา ลดเก็บภาษี VAT

โดยให้คงจัดเก็บภาษี VAT 7% สำหรับการขายสินค้า ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566

พร้อมทั้งรับทราบ มาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบ ของประชาชนจากสถานการณ์โควิด ที่กระทรวงการคลัง จะดำเนินการไปควบคู่กัน

เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ กรมสรรพากร ได้ดำเนินมาตรการภาษี บรรเทาผลกระทบ ของประชาชนจาก ดังนี้

1. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้การขยายเวลายื่นแบบ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้อยู่ในมือประชาชน และผู้ประกอบการ ในระบบเศรษฐกิจ ประมาณ 181,221 ล้านบาท ได้แก่

- ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) งบการเงิน และ Disclosure Form ภายในวันที่ 3 สิงหาคม - 23 กันยายน 2564

- ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 (ภ.ง.ด.51) ภายในวันที่ 3 สิงหาคม - 23 กันยายน 2564

- ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี 2564 (ภ.ง.ด.94) ภายในวันที่ 8 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564

- ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) จากภายในวันที่ 7 หรือ 15 ของเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ขยับไปเป็น

1. 30 กันยายน 2564

2. 29 ตุลาคม 2564

3. 30 พฤศจิกายน 2564

4. 30 ธันวาคม 2564

2. งดหรือลดเบี้ยปรับ สำหรับประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา

หรือยื่นแบบแสดงรายการฯ ผิดพลาด สำหรับแบบที่ต้องยื่นภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

โดยหากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ จะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดเบี้ยปรับเมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุดร้อยละ 2 เมื่อชำระภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาษีที่ต้องชำระ

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ลดค่าปรับทางอาญา ให้เหลืออัตราต่ำสุด โดยหากมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ลดเหลือ 1 บาท

หากมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ลดเหลือ 2 บาท

เนื่องจากค่าปรับทางอาญาเป็นการเปรียบเทียบปรับ แทนการฟ้องร้องดำเนินคดี จึงไม่อาจงดค่าปรับให้ได้

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co