🔊 นายกฯ ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม พร้อมเล็ง มาตรการเยียวยา ประชาชน
มาตรการเยียวยา น้ำท่วมภาพ อีจัน

🔊 นายกฯ ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม พร้อมเล็ง มาตรการเยียวยา ประชาชน

นายกฯ ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม พร้อมเล็ง มาตรการเยียวยา ประชาชน ขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอพักชำระหนี้ดอกเบี้ย ชาวไร่อ้อย ด้าน กระทรวงการคลัง เตรียมตั้ง Venture Cap ลงทุนภาคเกษตร

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม. จะมีการหารือ เรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และปริมาณน้ำในหลายจังหวัด ซึ่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีการแจ้งเตือนน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งพื้นที่หลายลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย เช่น แม่น้ำน่าน จังหวัดพิจิตร แม่น้ำป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี และแม่น้ำท่าจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ชาว กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี เตรียมรับมือน้ำสูง 7-8 ตุลาคม นี้
มาตรการเยียวยา น้ำท่วม

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ติดตามสถานการณ์ การประเมินความเสียหาย และมาตรการเยียวยาประชาชน จากผลกระทบอุทกภัยในหลายจังหวัด ซึ่งได้ให้นโยบายการเยียวยาให้ทำให้รวดเร็วที่สุด

โดยวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้ (5 ตุลาคม 2564) อาทิ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการ ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559-2561 และปี 2562-2564 และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559-2561

กระทรวงเกษตรฯ เสนอขออนุมัติผ่อนผันยกเวินมติคณะรัฐมนตรี ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ข้อเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2564

ขณะที่วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ อาทิ

กระทรวงการคลัง เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2564 เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม และเสนอการร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ...

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ...

กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ..

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รายงานผลตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการตรวจสอบการประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี 2561

Related Stories

No stories found.