นิด้าโพล เผย ค่าน้ำมัน กระทบการใช้ชีวิต ปชช.มากที่สุด

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน” พบสิ่งที่กระทบมากที่สุดคือ ค่าน้ำมัน รองลงมา ค่าอาหาร
นิด้าโพล เผย ค่าน้ำมัน กระทบการใช้ชีวิต ปชช.มากที่สุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาการใช้จ่ายของประชาชน

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงรายได้ปัจจุบันของประชาชน พบว่า

ร้อยละ 47.10 ระบุว่า รายได้ลดลง

ร้อยละ 46.72 ระบุว่า รายได้เท่าเดิม

ร้อยละ 6.18 ระบุว่า รายได้มากขึ้น


เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชน พบว่า

ร้อยละ 60.06 ระบุว่า รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

ร้อยละ 32.62 ระบุว่า รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย

ร้อยละ 7.32 ระบุว่า รายได้มากกว่ารายจ่าย

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการใช้จ่ายในปัจจุบันที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด พบว่า

1.ร้อยละ 32.73 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

2.ร้อยละ 25.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านอาหารประจำวัน

3.ร้อยละ 13.47 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในครัวเรือน

4.ร้อยละ 6.10 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านแก๊สหุงต้ม

5.ร้อยละ 3.36 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการผ่อนชำระค่ารถ

5.ร้อยละ 3.18 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านน้ำประปา

7.ร้อยละ 2.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการผ่อนชำระค่าบ้าน

8.ร้อยละ 2.32 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ และการใช้จ่ายด้านการเรียนหนังสือของตนเองหรือบุตรหลาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน

9.ร้อยละ 1.79 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านค่าเช่าที่อยู่อาศัย

10.ร้อยละ 1.56 ระบุว่า ไม่มีการใช้จ่ายใดที่สร้างผลกระทบ

11.ร้อยละ 1.50 ระบุว่า การใช้จ่ายด้านการโดยสารขนส่งสาธารณะ

12.ร้อยละ 3.05 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ การใช้จ่ายด้านหนี้สินนอกระบบ การใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ การใช้จ่ายด้านโทรศัพท์มือถือ การใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ต การใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและการใช้จ่ายด้านเคเบิ้ลทีวี

13.ร้อยละ 0.04 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า

ร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 26.30 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง

ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.81 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 23.55 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 29.19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 9.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 3.66 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 5.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 7.77 ไม่ระบุรายได้

คลิปแนะนำอีจัน
เปิดผลตรวจผ้าขาวคดีเเตงโม ... ปลอม!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co