ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามส่งออกหมูมีชีวิตออกนอกประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกหมูมีชีวิตไปนอกประเทศ 3 เดือน เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามส่งออกหมูมีชีวิตออกนอกประเทศ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร โดยระบุข้อความว่า

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมลงวันที่ 28 มิ.ย.64 กำหนดให้สุกร เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น

เนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ คณะกรรมการกลาง จึงมีมติ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกห้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักรทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค.65

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ค่ะ
Attachment
PDF
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร.pdf
Preview
คลิปอีจันแนะนำ
หัวหน้า รปภ.หื่น เป็นเพราะเสพยา จึงก่อเหตุ ข่มขืนลูกบ้าน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co