ราชกิจจาฯ ประกาศ ไทยขอกู้เงินญี่ปุ่น เเก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ กระทรวงการคลังขอกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 1.3 หมื่นล้านบาท อายุกู้ 15 ปี เเก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ราชกิจจาฯ ประกาศ ไทยขอกู้เงินญี่ปุ่น เเก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ประกาศเรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น

เงินกู้ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อรับมือโควิด-19

(9 มิ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan

โดยระบุข้อความว่า

“เพื่ออนุวัติตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 เเละอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65 โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังต่อไปนี้

1. เป็นเงินกู้สกุลเงินเยน จำนวน 50,000 ล้านเยน หรือ เทียบเท่า 13,432.35 ล้านบาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยของเงินบาทกับเงินเยน ณ วันลงนามในสัญญา คือ 26.8647 บาท ต่อ 100 เยน) อายุเงินกู้ 15 ปี ระยะปลอดการชำระคืนเงินต้น 4 ปี

2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.01 ต่อปี กำหนดชำระปีละ 2 งวด โดยชำระในวันที่ 20 พฤษภาคม และวันที่ 20 พฤศจิกายน ของแต่ละปี

3.อัตราค่าธรรมเนียมการกู้เงิน (Front-End Fee) ร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้โดยต้องชำระภายใน 60 วัน หลังจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้

4.กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม และวันที่ 20 พฤศจิกายนโดยชำระต้นเงินกู้งวดแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และชำระคืนต้นเงินกู้งวดสุดท้ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2580

5.เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564”

ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค.65

ชุณหจิต สังข์ใหม่

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Attachment
PDF
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น.pdf
Preview
คลิปอีจันแนะนำ
อัจฉริยะ ร้องสอบหมอนิติเวช คดีแตงโม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co