ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศฐานะการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศฐานะการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง

เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม

พ.ศ. 2564 และงวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co