สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ 100,000 บาท ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน ช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม กู้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน
สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ 100,000 บาท ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน
สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินภาพ อีจัน

อีกหนึ่งข่าวดี สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เมื่อธนาคารออมสิน ออกมาตรการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ "สินเชื่ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ด้วยการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติ "สินเชื่ออิ่มใจ" วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระแล้ว) คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

สินเชื่ออิ่มใจ
สินเชื่ออิ่มใจภาพ ธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถยื่นขอกู้ได้ตามมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ จะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร เช่น ร้านที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ท รวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็น Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk เป็นต้น โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดธุรกิจ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อไม่ลดการจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยกันประคับประคองผู้ที่เดือนร้อนให้สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกัน

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน http://bit.ly/GSBfnbbizloanregist ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ซึ่งต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

และสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co