เปิดตรวจสอบสิทธิ มาตรการเยียวยาโควิด โครงการเราชนะ พร้อมให้ทบทวนตรวจสอบสิทธิ

ตรวจสอบได้แล้ว ! มาตรการเยียวยาโควิด โครงการเราชนะ กลุ่มสมัครใหม่ สามารถเช็กผลได้แล้ว พร้อมเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิแล้ว
เปิดตรวจสอบสิทธิ มาตรการเยียวยาโควิด โครงการเราชนะ พร้อมให้ทบทวนตรวจสอบสิทธิ

มาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ( 8ก.พ.) เว็บไซต์ เราชนะ.com ได้เปิดให้กลุ่มผู้สมัครใหม่ ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และ ผู้มีสิทธิโครงการคนละครึ่ง โดยจะได้รับเงินเยียวยา จำนวน 7,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ผ่านแพพริเคชั่น เป๋าตัง

อย่างไรก็ดี นอกจากผู้ที่ได้รับสิทธิแล้ว ยังมีผู้ที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิตามข้อกำหนด ซึ่ง ทาง เว็บไซต์ เราชนะ.com ได้เปิดปุ่มเมนู สำหรับ ทบทวนสิทธิ

โดยขั้นตอนการเปิดทบทวนสิทธินั้น ทางเว็บไซต์เราชนะ ได้เปิดเมนูใหม่ คือ เมนู ทบทวนสิทธิ ขึ้นมา โดยที่ขั้นตอนในการยื่นทบทวนสิทธิเราชนะนั้น สามารถทำได้ ดังนี้

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่

3. กรอกรายละเอียด

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- ชื่อ - นามสกุล

- วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู ทบทวนสิทธิ

เท่านี้ กระทรวงการคลังจะทำการส่งรายชื่อ ย้อนกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง โดยต้องไม่ลืมคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

โดยสามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64

ภาพจาก เว็บไซต์ เราชนะ .com

การ ทบทวนสิทธิเราชนะ คือการขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองในมาตรการเราขนะอีกครั้ง หลังจากที่เช็คสิทธิการลงทะเบียนแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ซึ่งทุกคนที่ "ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถขอทบทวนสิทธิได้

โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด แต่กลับ "ไม่ได้สิทธิ เราชนะ" ซึ่งเงื่อนไขและคุณสมบัติ ที่ภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองประชาชน "กลุ่ม 2" เพื่อให้สิทธิในโครงการ "เราชนะ"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144

ภาพจาก เว็บไซต์ เราชนะ .com
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co