สภาผู้บริโภค เตือน ให้ยืมเงินเกิน 2 พันบาท ต้องทำสัญญา ไม่งั้นชวดฟ้อง

'สภาองค์กรของผู้บริโภค' เตือนแล้วนะ ให้ใครยืมเงินเกิน 2,000 บาท ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร มีลายเซ็นผู้กู้ ไม่งั้นฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ แม้หนี้นั้นชอบด้วยกฎหมาย
สภาผู้บริโภค เตือน ให้ยืมเงินเกิน 2 พันบาท ต้องทำสัญญา ไม่งั้นชวดฟ้อง

ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ มีบ้างที่การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง จนต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น หรือสถานบันการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อเสริมสภาพคล้อง

ขณะที่ 'สภาองค์กรของผู้บริโภค' ได้ออกมาเตือนว่า การกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีสัญญาการกู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญา หากไม่มีหลักฐานหรือสัญญา จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ แม้ว่าหนี้นั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

ดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หากเจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ให้ถือว่าดอกเบี้ยนั้นตกเป็นโมฆะ ยกเว้นกรณีเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารที่กฎหมายให้อำนาจเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีได้ แต่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สิ่งที่ต้องระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่

1.วันที่ที่ทำสัญญากู้เงิน

2.ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอกู้เงินและผู้ให้กู้เงิน

3.จำนวนเงินที่กู้ (ต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับไว้ด้วย)

4.กำหนดการชำระคืน

5.ดอกเบี้ยต่อเดือน/ต่อปี (ถ้ามี)

6.ลายมือชื่อผู้กู้ยืม

7.ลายมือชื่อผู้ให้กู้ (มีหรือไม่มีก็ได้)

8.อื่นๆ เช่น สถานที่ทำสัญญา ผลของการผิดสัญญา พยานในการทำสัญญา เป็นต้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

1.ตรวจสอบจำนวนเงิน และทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญาก่อนเซ็นสัญญาทุกครั้ง

2.ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาด หรือสัญญาที่มีการเว้นเว้นช่องว่างผิดปกติ เนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญญาในอนาคตได้

3.ไม่ควรนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

4.สัญญาต้องทำอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย 1 ฉบับ

5.ในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย 1 คน

6.การชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินซึ่งมีลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมลงกำกับด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้ชำระหนี้แล้ว

7.เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วย

ข่าวน่าสนใจอื่น:

สภาผู้บริโภค เตือน ให้ยืมเงินเกิน 2 พันบาท ต้องทำสัญญา ไม่งั้นชวดฟ้อง
ผู้ประสบภัยโผล่อีก กู้บ้าน 10 ล้าน ผ่อน 4 ปี จ่ายดอกเบี้ยกว่า 5 แสน/ปี
สภาผู้บริโภค เตือน ให้ยืมเงินเกิน 2 พันบาท ต้องทำสัญญา ไม่งั้นชวดฟ้อง
หนุ่มแชร์ประสบการณ์ กู้บ้าน 13 ล้าน ผ่อน 30 ปี จ่ายหนี้บาน 33 ล้าน
คลิปอีจันแนะนำ
พระครูกันตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ทำทาน 37 ปี ทุเรียนให้ผู้ยากไร้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co