ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง อยากให้เงินดิจิทัล แจกถ้วนหน้า

เปิดผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง อยากให้เงินดิจิทัล 10,000 บาท แจกแบบถ้วนหน้า ใช้ได้กับทุกร้านค้า ภายใน 6 เดือน
ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง อยากให้เงินดิจิทัล แจกถ้วนหน้า

นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ล็อกวัน 10 พ.ย.66 ตัดจบทุกเรื่อง ทั้งที่มาที่ไปและรายละเอียด รวมถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจน โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้แถลงเอง

แต่ก่อนถึงกำหนด ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 'หลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ต.ค.ถึง 2 พ.ย.66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจ เมื่อถามประชาชนถึงหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็น 50.08% ที่เห็นว่าควรจะแจกจ่ายให้กับทุกคน โดยไม่ต้องพิจารณาจากเงินเดือนหรือยอดเงินฝากในบัญชีเป็นเงื่อนไข ในขณะที่ผู้ตอบอีก 26.64% ระบุว่า การแจกจ่ายควรเน้นไปที่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อีก 14.66% ของผู้ตอบแสดงความคิดเห็นว่าควรตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากสูงกว่า 500,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝาก 100,000 บาทถูกกล่าวถึงโดย 8.01% ของผู้ตอบว่าควรถูกตัดสิทธิ์ และมีเพียง 0.61% ที่ไม่ได้ให้ความเห็นหรือไม่แสดงความสนใจในประเด็นนี้เลย

ด้านเกณฑ์พื้นที่/รัศมีการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่คิดเป็น 69.85% ควรอนุญาตให้สามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าทุกแห่งทั่วประเทศไทย โดยไม่มีการจำกัดเขตพื้นที่หรือรัศมีการใช้จ่าย

ต่อมาคือผู้ที่คิดเป็น 14.50% แนะนำว่า ควรใช้จ่ายเงินภายในร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดของที่อยู่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้ ส่วนผู้ที่ตอบคิดเป็น 13.59% เสนอว่า ควรจำกัดให้การใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าภายในอำเภอที่ตรงกับทะเบียนบ้าน และมีเพียง 2.06% ที่คิดว่าควรมีการจำกัดรัศมีการใช้จ่ายเงินไว้ภายใน 4 กิโลเมตรจากที่อยู่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า ผู้ตอบกว่าสองในสาม หรือประมาณ 62.60% มีความเห็นว่า ควรมีการใช้จ่ายเงินนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในขณะที่อีก 37.09% ของผู้ตอบเห็นว่าระยะเวลาในการใช้จ่ายควรขยายไปถึง 1 ปี และมีเพียง 0.31% ที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็น ไม่ตอบคำถามหรือไม่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เ

ทั้งนี้ จากการสำรวจประชากรตัวอย่างพบว่า 8.55% มาจากกรุงเทพมหานคร 18.55% มาจากภาคกลาง 18.01% จากภาคเหนือ 33.44% จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% จากภาคใต้ และ 7.71% มาจากภาคตะวันออก การแบ่งเพศของตัวอย่างเป็นชาย 48.09% และหญิง 51.91%

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุของผู้ตอบสำรวจ 12.90% อยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี 17.79% อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี 18.93% อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี 26.64% อยู่ในช่วงอายุ 46-59 ปี และ 23.74% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับศาสนา 94.81% เป็นพุทธ 3.82% เป็นอิสลาม และ 1.37% นับถือคริสต์หรือศาสนาอื่นๆ

ด้านสถานภาพการสมรส ผู้ตอบสำรวจ 33.43% เป็นโสด 63.82% มีคู่สมรส และ 2.75% เป็นหม้าย หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ตัวอย่างจากการศึกษาเป็นไปดังนี้ 24.43% จบการศึกษาประถมหรือน้อยกว่า 37.78% จบมัธยม 8.17% จบอนุปริญญา 25.42% จบปริญญาตรี และ 4.20% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพของตัวอย่างแบ่งออกเป็น 8.32% ข้าราชการหรือลูกจ้างรัฐ 17.48% พนักงานเอกชน 21.07% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจหรืออิสระ 11.91% เกษตรกรหรือประมง 15.72% รับจ้างทั่วไป 20.23% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้านหรือไม่มีงานทำ และ 5.27% เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี 23.28% ที่ไม่มีรายได้ 20.92% มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 27.63% มีรายได้ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน 9.92% มีรายได้ระหว่าง 20,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน 5.04% มีรายได้ระหว่าง 30,001 ถึง 40,000 บาทต่อเดือน 3.82% มีรายได้มากกว่า 40,001 บาทต่อเดือน และอีก 9.39% ไม่ได้ระบุรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง อยากให้เงินดิจิทัล แจกถ้วนหน้า
'เงินดิจิทัล' เจอโรคเลื่อน! ที่ปรึกษานายกฯ บอกเริ่มใช้ได้เดือน ก.ย.67
ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง อยากให้เงินดิจิทัล แจกถ้วนหน้า
'จุรินทร์' เหน็บแรง! เงินดิจิทัล 10,000 บาท สภาพวันนี้ เหมือนลิงแก้แห
ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' เผย ประชาชนเกินครึ่ง อยากให้เงินดิจิทัล แจกถ้วนหน้า
'ศิริกัญญา' ขอรัฐบาล อย่ามุ่งแต่แจกเงิน จนลืมทำเศรษฐกิจโต 5% ตามสัญญา
คลิปอีจันแนะนำ
ตอบดราม่า เงินดิจิทัล 10,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co