การไฟฟ้าแจง คืนเงินค่าไฟส่วนเกิน ภายในเดือน มิถุนายน นี้

เช็กด่วน! บ้านเราจะได้รับเงินส่วนเกินค่าไฟไหม? การไฟฟ้าแจงยิบ แนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เร่งคืนเงินส่วนเกินภายในเดือน มิถุนายน นี้
การไฟฟ้าแจง คืนเงินค่าไฟส่วนเกิน ภายในเดือน มิถุนายน นี้

มาแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-การไฟฟ้านครหลวง เร่งคืนค่าไฟส่วนเกิน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค.2563

วานนี้ (7 พฤษภาคม 2563) นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA)ในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวง ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

ภาพจากอีจัน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน) - 1.1.2 (มิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป มียอดใช้เกิน 150 หน่วย/เดือน) และ 1.2 (มิเตอร์เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งคำไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานในการเปรียบเทียบการคำนวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่กำหนด

ภาพจากอีจัน

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน) จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ของค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 (มิเตอร์เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ) และประเภท 1.3 (ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราตามช่วงเวลาของการใช้) จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ในค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนฐาน
2.1 หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง
2.2 หากมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐาน
2.3 หากมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 801 - 3,000 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 50% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน
2.4 หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 70% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

ภาพจากอีจัน

หน่วยที่ใช้ในแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามรอบการจดหน่วยดังนี้
-หน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563
-หน่วยเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563
-หน่วยเดือนเมษายน 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
-หน่วยเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563

โดยตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ ไปชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว โดยที่ยังไม่ได้สิทธิ์ส่วนลด การไฟฟ้าจะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co