คลัง กู้เงิน ธนาคาร กรุงไทย กรุงเทพ 3หมื่นล้านบาท แก้วิฤต โควิด

คลัง กู้เงิน ธนาคาร กรุงไทย กรุงเทพ 3หมื่นล้านบาท แก้วิฤต โควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
คลัง กู้เงิน ธนาคาร กรุงไทย กรุงเทพ 3หมื่นล้านบาท แก้วิฤต โควิด

เดินหน้าสู้กับโควิด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอน พิเศษ 12 ง โดยเป็น ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการทําสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
โดยเนื้อหาใจความประกาสฉบับนี้ ระบุว่า อาสัย มาตรา 9 ใน พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกอบมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2554 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 ทำการกู้เงิน จาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วงเงินกู้รวม 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาทถ้วน)
โดย การเบิกเงินกู้ กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2560 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ อายุเงินกู้ครั้งนี้ มีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2563 ครบกําหนดในวันที่ 30 ธ.ค. 2557 และการชําระดอกเบี้ยนั้น ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชําระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 30 มิ.ย. และ 30 ธ.ค. ของทุกปี
โดยเงินกู้ดังกล่าวนี้ จะมีการนำเงิน มาใช้เพื่อการแก้ไขสถานการณืการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด รวมทั้ง นำมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co