'กรมสรรพากร' เปิดฟังความเห็น เก็บภาษีคนไทยเที่ยวนอก ครั้งละ 1,000 บาท

'กรมสรรพากร' เปิดฟังความเห็น เก็บภาษีคนไทยเที่ยวนอก ครั้งละ 1,000 บาท

3-17 พ.ค.66 'กรมสรรพากร' เปิดฟังความเห็น เก็บภาษีคนไทยเที่ยวนอก ครั้งละ 1,000 บาท

'ภาษีอากร' เป็นรายได้หลักของรัฐบาล ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆ และผลักภาระภาษีให้ผู้อื่นไม่ได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

และ 2.ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้บริโภค ซึ่งเป็นการผลักภาระทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค เป็นผู้รับภาระภาษีแทนผู้ขายเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต (สินค้าฟุ่มเฟือย) ภาษีศุลกากร (นำเข้า-ส่งออก)

'กรมสรรพากร' เปิดฟังความเห็น เก็บภาษีคนไทยเที่ยวนอก ครั้งละ 1,000 บาท
เงินเฟ้อไทย เดือน เม.ย.66 เบาสุดในอาเซียน ต่ำสุดเบอร์ 14 ของโลก

ซึ่งเมื่อเดือน เม.ย.66 ที่ผ่านมา นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ อยู่ที่ 1,163,599 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 95,084 ล้านบาท หรือ 8.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.9% 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ 1.กรมสรรพากร โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจ 

2.ส่วนราชการอื่น เนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการนำส่งทุน หรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน รายได้จากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุระบบ FM

3.รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีการนำส่งรายได้เหลื่อมจากปีงบประมาณก่อนหน้า และ 4.กรมศุลกากร เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าขยายตัวได้ดีประกอบกับมีการชำระอากรขาเข้าย้อนหลังตามคำพิพากษาคดี

ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้พิเศษของส่วนราชการอื่น และกรมศุลกากร ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิสูงกว่าประมาณการ 61,673 ล้านบาท หรือ 5.8% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.8%

ขณะที่ 'กรมสรรพากร' จัดเก็บรายได้ 6 เดือนแรกอยู่ที่ 915,222 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 62,521 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.3% และสูงกว่าประมาณการ 95,211 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้า 11.6%

ส่วน 'กรมสรรพสามิต' เก็บรายได้จำนวน 237,640 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 38,812 ล้านบาท หรือลดลง 14% และต่ำกว่าประมาณการ 43,685 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 15.5% 

ซึ่งการจัดเก็บรายได้ของ 'กรมสรรพสามิต' ต่ำกว่าประมาณการ จากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราว จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

และ 'กรมศุลกากร' เก็บได้ 67,322 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 14,282 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.9% และสูงกว่าประมาณการ 14,622 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้า 27.7%

'กรมสรรพากร' เปิดฟังความเห็น เก็บภาษีคนไทยเที่ยวนอก ครั้งละ 1,000 บาท
เช็กเลย! แบงก์ไหน ให้ยืนยันตัวตนที่สาขา ก่อนทำธุรกรรม เริ่ม พ.ค.นี้

ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ ที่ของแพง ค่าแรงถูก แต่การยื่นภาษีและเสียภาษีเป็นหน้าที่หลักของทุกคน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ มีกระแสข่าวว่า 'กรมสรรพากร' เตรียมจะเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยเก็บครั้งละ 1,000 บาทต่อคน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ และคนละ 500 บาท เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์หรือเรือ 

เนื่องจาก 'กรมสรรพากร' ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526 เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 3-17 พ.ค.66 

ซึ่งถัดมา นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ออกมาชี้แจงว่า กรมสรรพากร เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย อันเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวในด้านต่างๆ เท่านั้น

และเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  19 ม.ค.64 ที่ได้รับทราบและเห็นชอบการดำเนินการ เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ไม่ได้เป็นการเตรียมการที่จะจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด

แม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.34 (อ้างอิง กฎกระทรวงเพื่อยกเว้นภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร) พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 กำหนดให้กรมสรรพากรยังคงมีหน้าที่ ที่ต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในระบบกลางตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

สำหรับบทลงโทษ หากหลีกเลี่ยงการเสียภาษี คือ เสียเบี้ยปรับ 2 เท่า และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน หรือเศษของเดือน โดยไม่รวมเบี้ยปรับ นอกจากนี้ยังมีโทษทางอาญา จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท 

สําหรับผู้ประกอบการขนส่งที่รับชําระภาษีการเดินทางจากผู้เสียภาษีแล้ว แต่ไม่นําส่งภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ต้องรับโทษ คือ เสียเบี้ยปรับ 2 เท่า และเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่ต้องเสียโดยไม่รวมเบี้ยปรับ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้ที่มีสัญชาติไทย เดินทางออกไปจากประเทศ ไม่ว่าผู้เดินทางจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

ลูกเพจ 'อีจัน' อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมแวะเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่เว็บไซต์ของ 'กรมสรรพากร' ภายในเวลาที่กำหนดกันเยอะๆ นะคะ

Related Stories

No stories found.