สิทธิบัตรทอง ได้รับความเสียหายจากการรักษา เรียกเงินช่วยเหลือได้

ได้รับความเสียหาย จากการรักษา ด้วย 'สิทธิบัตรทอง' เรียกเงินช่วยเหลือได้ เช็กเลย ต้องทำอย่างไรบ้าง
สิทธิบัตรทอง ได้รับความเสียหายจากการรักษา เรียกเงินช่วยเหลือได้

บัตรทอง คือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกให้มาพร้อมกับสิทธิบัตรทองคือการรับบริการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิบัตรทอง หากใช้สิทธิแล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท หรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ประเภทและอัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น 


ประเภทที่ 1 เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร (240,000-400,000 บาท)

ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000-240,000 บาท)


ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท) 

- ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ที่ไม่ใช่พยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค

-เงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่เงินชดเชย

- บรรเทาความเดือดร้อน 

- ลดความขัดแย้ง

- ไม่พิสูจน์ถูกผิด

ใครยื่นคำร้องได้บ้าง: ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาทหรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริหาร

ระยะเวลา: ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

การเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

3.ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล

4.วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

5.สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก

6.ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ


หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

สถานที่ยื่นคำร้อง

• หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13

• หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 'ศูนย์สิทธิบัตรทอง'

• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

• สอบถามเพิ่มเติมที่ 'สายด่วน สปสช.โทร 1330'

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co