ชาวเน็ตแห่โชว์ บิลค่าไฟ เทียบค่า FT ที่เปลี่ยนไป หลังจ่ายแพงกว่าเดิม

ชาวเน็ตแห่โชว์ บิลค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน ใช้เท่าเดิมแต่จ่ายแพงขึ้น หลังจากรัฐประกาศปรับขึ้นค่า FT และค่า FT คืออะไร ?
ชาวเน็ตแห่โชว์ บิลค่าไฟ เทียบค่า FT ที่เปลี่ยนไป หลังจ่ายแพงกว่าเดิม

เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์  กรณี ค่าไฟฟ้า มีการปรับ ค่า FT สูงขึ้น ทำให้หลายบ้านประสบปัญหา ใช้ไฟเท่าเดิมแต่ค่าไฟแพงแบบก้าวกระโดด โดยในโลกออนไลน์เริ่มมีการโพสต์ภาพเทียบบิลค่าไฟเดือนที่ผ่านมา เห็นว่าค่า FT จากเดิมในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย แต่ปัจจุบันเดือนกันยายน ค่า FT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย หรือปรับขึ้นจากเดิมมากถึง 377.19 เปอร์เซ็นต์

( เทียบบิลค่าไฟเดือน ส.ค.และ ก.ย. 65 //  ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก บังซัน จะบังติกอ)
( เทียบบิลค่าไฟเดือน ส.ค.และ ก.ย. 65 // ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก บังซัน จะบังติกอ)

โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่า FT งวดใหม่ โดยการ ลดค่าไฟฟ้า ให้กับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ล่าสุด MEA ชี้แจงมาตรการส่วน "ลดค่า FT"  ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565

ค่า Ft คือ ? 

Ft ย่อมาจากคำว่า Float time  มีความหมายว่า การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการคำนวณ เป็นโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใช้คิดคำนวณตามสูตรเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft + ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนรายจ่ายของ 3 การไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใน 3 ส่วนหลักๆ คือ ต้นทุนทางการเงินที่การไฟฟ้าใช้ในการก่อสร้างขยายระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายในอนาคต

ค่า Ft ถือเป็นกลไกกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ที่ปรับทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาค่าเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ

สำหรับประโยชน์ของค่า Ft คือ หากในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าได้คาดการณ์ราคาเชื้อเพลิงไว้สูง แต่ 4 เดือนต่อมาราคาค่าเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง หากไม่มีค่า Ft มาสะท้อนต้นทุนที่ลดลงนั้น ประชาชนก็อาจเสียประโยชน์เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพง

แต่ในทางกลับกัน หากคาดการณ์ค่าเชื้อเพลิงไว้ต่ำเกินไป และต่อมาราคาค่าเชื้อเพลิงปรับขึ้น หากไม่มีค่า Ft มาช่วย ก็อาจกระทบต่อรายได้ของการไฟฟ้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตและความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศ

ดังนั้น ค่า Ft จึงเป็นตัวสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า ถือเป็นกลไกที่สร้างความเป็นธรรมให้ทั้ง 2 ฝ่าย

**โดยค่า Ft มีการปรับปรุงทุก ๆ 4 เดือน

สำหรับค่า FT ที่ถูกปรับนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ข้อมูลชี้แจงเรื่องค่า Ft มา ดังนี้

ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า 68.66 สตางค์/หน่วย โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ของ กกพ. ดังนี้

  1. ค่า Ft ที่คำนวณได้จริงประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97 สตางค์/หน่วย มีสาเหตุหลักมาจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามราคาพลังงานในตลาดโลก โดยเฉพาะสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีราคาสูง รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ม อ่อนค่าลง จึงส่งผลให้ค่า Ft เพิ่มสูงขึ้นมาก สรุปรายละเอียด ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบาย

ของรัฐ เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน (FAC) เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย เป็นผลมาจาก

  • ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันโลก

ที่เพิ่มขึ้นจาก 83.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาเป็น 108.10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

  • อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลง จากเดิมที่ประมาณการไว้เท่ากับ 33.20 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

เป็น 34.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

1.2 ค่า Ft สะสมซึ่งเป็นผลมาจากส่วนต่างของประมาณการค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริง (AF) โดยค่า AF สะสมในเดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 คิดเป็น 143.54 สตางค์/หน่วย

2.กกพ. ได้พิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์วิกฤตพลังงาน และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ กกพ. จึงเห็นชอบค่า Ft ขายปลีกที่เรียกเก็บประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย โดยยังไม่นำส่วนต่างของประมาณการค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริงสะสม ในเดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มาเรียกเก็บในค่า Ft เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565

จากเหตุผลข้างต้น กกพ. จึงเห็นชอบค่า Ft ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย

ข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คลิปอีจันแนะนำ
ศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัวผู้ก่อเหตุกลับไปเรียน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co