เช็กมาตรการช่วยค่าไฟ เดือน มิ.ย.66 จากรัฐบาล ได้หรือไม่-เท่าไร เช็กเลย

ใกล้สิ้น เดือน มิ.ย.66 แล้ว เช็กเลย! บัตรคนจน-ประชาชนทั่วไป ได้สิทธิสนับสนุนค่าไฟจากรัฐบาล หรือไม่ แล้วได้เท่าไร
เช็กมาตรการช่วยค่าไฟ เดือน มิ.ย.66 จากรัฐบาล ได้หรือไม่-เท่าไร เช็กเลย

ใกล้สิ้นเดือน มิ.ย.66 แล้ว 'อีจัน' ทวนอีกรอบ สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือน มิ.ย.66 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

วันที่ 1 มิ.ย.66 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 เม.ย.- 26 พ.ค.66 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิ.ย.66 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 2 เดือน (ของเดือน เม.ย.และ พ.ค.) จำนวนเงิน 600 บาท

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.66)

- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส., รถไฟ, ขสมก. และรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 มิ.ย.66 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 26 พ.ค.66)

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการช่วยค่าไฟ ผู้สื่อข่าวอยู่ระหว่างสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เนื่องจากตามเอกสารตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง ไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้ และ 'อีจัน' จะมาแจ้งให้ลูกเพจทราบอีกครั้ง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เช็กมาตรการช่วยค่าไฟ เดือน มิ.ย.66 จากรัฐบาล ได้หรือไม่-เท่าไร เช็กเลย
เช็กเลย! เดือน มิ.ย.66 'บัตรคนจน' ได้สิทธิอะไรบ้าง

แต่ขณะที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.66 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานและในช่วงฤดูร้อนปี 2566 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ตามที่ ครม. เสนอ

โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.- ส.ค.66 แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือน พ.ค.66 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้ กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.66 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14-17 พ.ค.66 ที่ยังไม่มีส่วนลด MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.66 ที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป (สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.66 จะเป็นการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พ.ค. ถึงวันที่ 13 มิ.ย.66)

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ขณะที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งว่า มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้ส่วนลดค่า Ft ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 66 ดังนี้

1. กรณีใช้ไฟฟ้า 1 - 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.8980 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง
2. กรณีใช้ไฟฟ้า 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.6480 บาทต่อหน่วยตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง
3. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา

สำหรับค่าไฟฟ้าเฉพาะเดือน พ.ค.66 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ได้ส่วนลดจำนวน 150 บาท/ราย ก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ กฟน. และ กฟภ. ได้ โดยตรง หรือติดสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co