เช็กสิทธิ เงินออมชราภาพ ประกันสังคม ง่ายๆด้วยตัวเอง

เช็กสิทธิ เงินออมชราภาพ ประกันสังคม มาตรา 33 เมื่ออายุครบ 55 ปี พร้อมรับสิทธิผ่าน พร้อมเพย์
เช็กสิทธิ เงินออมชราภาพ ประกันสังคม ง่ายๆด้วยตัวเอง

มาแล้ววิธีการเช็กสิทธิประกันสังคม ม.33/39 ที่สามารถเช็กเองได้ง่ายๆ การได้รับสิทธิจะรับได้เมื่ออายุ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เงินบำเน็จและบำนาญ

เงินบำเหน็จ-บำนาญประกันสังคม หรือ เงินออมชราภาพ จะเป็นเงินประกันสังคมที่จะถูกหักมาจากเงินเดือน 5% ทุกเดือน เงินในส่วนนี้จะถูกแบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาล ประกันว่างงาน และเงินชราภาพ ซึ่งส่วนที่เราจะได้รับเมื่ออายุ 55 ปี จะเป็น 3% จากฐานเงินเดือน

เงินบำเหน็จชราภาพ คือ เงินตอบแทนผู้อยู่ในสิทธิประกันสังคม จะเป็นการจ่ายครั้งเดียวก้อนเดียว

คุณสมบัติคนที่จะได้รับสิทธิ

1. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)

3. สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน แบ่งได้ 2 กรณีก็คือ

กรณีรับบำเหน็จชราภาพ  ได้แก่ ผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม แต่หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตน รวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี

เงินบำนาญ คือเงินตอบแทนผู้อยู่ในสิทธิประกันสังคม จะเป็นการจ่ายรายเดือนตลอดชีพ

คุณสมบัติคนที่จะได้รับสิทธิ

1. ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)

3. ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15ปี)ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

กรณีรับบำนาญชราภาพ ได้แก่ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็น รายเดือนตลอดชีวิต ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง(ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และกรณีที่จ่ายเกินกว่า 180 เดือนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญ ให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

การขอรับเงินชราภาพผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยบัตรประชาชน เอกสารที่ต้องมีคือ

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ(สปส.2-01)

2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ที่มีชือและเลขบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ

ช่องทางการเช็กยอดและตรวจสอบเงินคืนประกันสังคมก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ www.so.go.th

ผู้ประกันตนสามารถ ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ง่ายไเพียงเตรียมบัตรประชาชน กับสมุดบัญชีเงินฝาก หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.sso.go.th สายด่วน 240ชม.โทร.1506 หรือ @ไลน์ ssothai

คลิปแนะนำอีจัน
จากคนหาย 8 ปี สู่คดีฆาตกรรมโหด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co