สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย แจงยิบ จ่ายแบบ "ลดต้นลดดอก" ได้จริงไหม

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย แจงยิบ จ่ายแบบ “ลดต้นลดดอก” มีข้อดี-ข้อเสียอะไร และทำได้จริงไหม
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย แจงยิบ จ่ายแบบ "ลดต้นลดดอก" ได้จริงไหม

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 โดยจะมีผลบังคับใช้หลังพ้นกำหนด 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (12 ต.ค.65) เป็นต้นไป หรือราว ๆ วันที่ 11 ม.ค.66

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ ประกาศเช่าซื้อ"รถยนต์-จยย." ให้คิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้น-ลดดอก”
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย แจงยิบ จ่ายแบบ "ลดต้นลดดอก" ได้จริงไหม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ต.ค.65 สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ประกาศเรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยายนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 โดยชี้แจงข้อเท็จจริง “การใช้ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก” ว่า ทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ใช้สัญญารูปแบบนี้มานานแล้ว

ซึ่งเมื่ออ่านถึงตรงนี้ หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ อีจัน ได้สอบถามไปยัง นายบุญหนา จงถิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ซึ่งได้รับการอธิบายว่า...

...การทำสัญญาแบบลดต้นลดดอกมีมานานแล้ว และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยก็ทำแบบนี้ ซึ่งในการทำสัญญาเช่าซื้อรถในครั้งแรกจะทำแบบดอกเบี้ยเท่า ๆ กัน และชำระเป็นงวด ๆ เรียกว่า การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) มักใช้สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และเมื่อเอาไปทำบัญชีต้องอิงกับสัญญาวิชาชีพบัญชี ซึ่งต้องลดต้นลดดอกอยู่แล้ว

...หมายความว่า ถ้าซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน ผ่อน 20 เดือน เดือนละ 2,000 บาท

แบ่งเป็น

-เดือนที่ 1 เงินที่ผ่อนค่างวด 2,000 บาท แบ่งเป็น เงินต้น 1,500 บาท ดอกเบี้ย 500 บาท

-เดือนที่ 20 เงินที่ผ่อนค่างวด 2,000 บาท เป็นเงินต้น 2,000 บาท ดอกเบี้ย 0 บาท

ส่วนคำถามที่ว่า คำว่า ลดต้นลดดอก เป็นแบบเดียวกับบ้านที่พอมีเงินโบนัสหรือเงินพิเศษก็โปะค่าบ้านเพื่อลดเงินต้นและดอกเบี้ยได้ หรือไม่

นายบุญหนา บอกว่า ไม่สามารถโปะแบบบ้านที่พอมีเงินก้อนก็ทยอยโปะได้ แต่สามารถโปะปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวได้ และได้ส่วนลดดอกเบี้ยตามที่ประกาศ เนื่องจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ชำระเป็นงวด ๆ

Mikalai Bachkou

เมื่อสอบถามว่า แล้วประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 มีความพิเศษหรือข้อดี-จุดเด่น อะไร ?

นายบุญหนา บอกว่า ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดไว้ว่า การเช่าซื้อรถต้องชำระเป็นงวด ๆ ซึ่งประกาศฉบับเก่าให้ผู้เช่าซื้อรถสามารถโปะปิดบัญชีในครั้งเดียวได้ โดยจะได้ส่วนลดดอกเบี้ย 50%

แต่ประกาศฉบับใหม่นี้ก็ให้โปะปิดบัญชีที่เช่าซื้อได้ในครั้งเดียว โดยกำหนดเป็นแบบ 3 ขั้นบันได คือ

- กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวด ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

นอกจากนี้ ข้อดีของประกาศฉบับใหม่นี้ คือ กำหนดดอกเบี้ยรถจักรยานยนต์ลดลงเหลือไม่เกิน 23% จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 36%

อย่างไรก็ตาม สัญญาที่ทำไว้ก่อนที่ประกาศดังกล่าวจะบังคับใช้ต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมไม่สามารถแก้ไขได้

สรุป

ข้อดีของประกาศฉบับใหม่นี้คือ การซื้อรถจักรยานยนต์จะมีเพดานดอกเบี้ยที่ถูกลดลง จากเดิม 36% เหลือ 23%

เมื่อโปะปิดบัญชีที่เช่าซื้อในครั้งเดียว ได้ส่วนลดดอกเบี้ยแบบ 3 ขั้นบันได

คลิปอีจันแนะนำ
นรกบนดิน.... แมวถูกขัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co