JKN ยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาสภาพคล่อง ขยายเวลาจ่ายหนี้

JKN ยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาสภาพคล่อง ขยายเวลาจ่ายหนี้

JKN (เจเคเอ็น) ยื่นศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้นฟูกิจการ แก้ปัญหาสภาพคล่อง ปรับโครงสร้างบริษัท ขยายเวลาจ่ายหนี้ ผ่อนผันดอกเบี้ย

แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยในวันที่ 8 พ.ย.66 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงสรุปสาระสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1.บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2.บริษัทเสนอ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน

3.แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการเงิน และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร

(2) การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายรับจากการประกอบกิจการและนำมาจัดสรรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วน และบริษัทยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้

(3) การได้รับเงินสนับสนุนทางด้านการเงินจากแหล่งเงินทุน โดยได้รับจากผู้ลงทุนรายใหม่ หรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

(4) การจัดหาแนวทางการดำเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย

(5) การจัดเตรียมแผนงาน และกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และการปรับปรุงระบบ โครงสร้างภายในองค์กร และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท และเพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อไป

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ บริษัท เจเคเอ็น ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ได้ทันวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อ 1 ก.ย.66 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609.98 ล้านบาท และได้ชำระเงินบางส่วน จำนวน 146.61 ล้านบาท และดอกเบี้ย จำนวน 9.9 ล้านบาท รวม 156.6 ล้านบาท ทำให้ยังคงเหลือส่วนที่ไม่ได้ชำระอีกกว่า 443.4 ล้านบาท จึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

คลิปอีจันแนะนำ
บอมม์ ขี้คุกเขียนรูป | อีจัน The Series คนเคยเลว

Related Stories

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co