อย่าลืม! จ่ายค่าน้ำมันรถ ขอใบกำกับภาษี ร่วม “ช้อปดีมีคืน”

เรื่องนี้ต้องรู้! จ่ายค่าน้ำมันรถ ขอใบกำกับภาษี ร่วม “ช้อปดีมีคืน” เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ.66

มาแล้วจ้าฤดูกาลยื่นภาษี ใครที่มีเงินเดือนมากพอที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีแล้ว

ห้ามพลาด! มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566

เพราะ… มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 กำหนดให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูป ทั้งรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt (e-Tax) ของกรมสรรพากร ไปหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ

ซึ่งมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 กรมสรรพากรได้ขยายให้นำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีได้

โดยค่าใช้จ่ายน้ำมันจะต้องมาจากสถานบริการน้ำมันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีได้

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ.66 ซึ่งจะให้สิทธิแก่ผู้จ่ายเงินค่าน้ำมันแม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่น โดยไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนจะต้องเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ไม่เกิน 30,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษหรือรวมยอดกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการผ่านออนไลน์ ไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำกับเท่านั้น

ช้อปดีมีคืน ปี’66 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้

แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ? อ่านค่ะ

อัตราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทียบเงินได้สุทธิต่อปี

รายได้สุทธิต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี

รายได้สุทธิต่อปี 150,001 – 300,000 บาท อัตราเสียภาษี 5%

รายได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท อัตราเสียภาษี 10%

รายได้สุทธิต่อปี 500,001 – 750,000 บาท อัตราเสียภาษี 15%

รายได้สุทธิต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราเสียภาษี 20%

รายได้สุทธิต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราเสียภาษี 25%

รายได้สุทธิต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราเสียภาษี 30%

รายได้สุทธิต่อปี 5,000,000 บาท ขึ้นไป อัตราเสียภาษี 35%

คลิปแนะนำอีจัน
ตำรวจเอวพริ้ว รถติดแค่ไหนไม่หวั่น!