รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา หนี้ครัวเรือน ช่วยเหลือประชาชน

รัฐบาลลุยแก้ปัญหา หนี้ครัวเรือน 8 กลุ่ม หวังช่วยเหลือประชาชนลดภาระหนี้

20 ก.ย.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึง การหารือความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย โดยสรุปได้ 8 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ล่าสุด 14 ก.ย. 65 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ ให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ

2. ประเด็นหนี้ข้าราชการ ข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจ พบว่าแก้ไขหนี้สินสำเร็จแล้ว ร้อยละ 64 พร้อมมีการอบรมให้ความรู้ทางการเงินผ่าน “KHURU Online” ในด้านกฎหมาย ความคืบหน้าของร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดวาระเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

3. ประเด็นหนี้เช่าซื้อ ความคืบหน้าของ (ร่าง) พ.ร.ฎ. กำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ 15 ก.ย. 65 คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ และจะได้ส่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

4. ประเด็นหนี้บัตรเครดิต 31 ก.ค. 65 ลูกหนี้บัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล 87,247 ราย ได้ลดดอกเบี้ย ผ่านคลินิกแก้หนี้ โดยธนาคารออมสินได้มีโครงการ “บ้านดี หนี้เบา” รวมหนี้ระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น โดยใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ธนาคารอิสลาม ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อปิดบัญชีบัตรเครดิต วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีหลักประกัน และ 1 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกัน

5. การปรับปรุงโครงสร้าง/ไกล่เกลี่ยหนี้ โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 6 แห่ง ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ กว่า 2,250,854 บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาว ช่วยเหลือลูกหนี้ 3.89 ล้านบัญชี การจัดทางด่วนแก้หนี้ ช่วยเหลือสะสมได้ 271,446 บัญชี ไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน 78 ครั้ง ไกล่เกลี่ยสำเร็จคิดเป็น 95.6% ของผู้ขอไกล่เกลี่ย และการไกล่เกลียจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งสิ้น 92,531 ราย

6. การทบทวนโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย / มาตรการคุ้มครองลูกหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและกลไกในการสนับสนุนการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แท้จริง (Risk-based Pricing) เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

7. การแก้ไขการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน/SMEs ทางบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายใน วันที่ 1 ต.ค. 65

8. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อช่วยแก้ไขหนี้สิน สภาผู้แทนฯ มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (24 ส.ค. 65) และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาร่างฯ ดังกล่าว รวมทั้งร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ได้ส่งร่างฯ ไปยังคณะกรรมการประสานงานรัฐสภาแล้ว(6 ก.ย.65) เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีชีวิตที่มีคุณภาพ ลดภาระหนี้สินด้วยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละกลุ่มของลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อย ซึ่งรัฐบาลพร้อมดำเนินการต่อไปอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาหนี้สินให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด นายอนุชาฯ กล่าว.

คลิปแนะนำอีจัน
เปิดไทม์ไลน์ อุ้มฆ่าเด็ก 14