กรมปศุสัตว์ รับรองฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ให้ประชาชนมั่นใจก่อนบริโภค

กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ยันผู้บริโภคมั่นใจได้แน่นอน
กรมปศุสัตว์ รับรองฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ให้ประชาชนมั่นใจก่อนบริโภค

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือ Cage free (อ่านว่า เคจฟรี) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) หลังจากกรมปศุสัตว์ได้เปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ต่อยอดจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) เพื่อให้การรับรองเกษตรกรที่สนใจ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและทำให้สินค้า ไข่เคจฟรี เป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค

เครื่องหมายการรับรองการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ใช้ภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ภาพหัวใจ และตัวอักษร Q : Quality หมายถึง การเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยเลือกใช้สีเขียว เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นมาตรฐาน และสีเหลืองทอง สื่อถึงความสุข มีคุณค่า (Premium) และมีคุณภาพ (Quality) โดยเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองนี้บนผลิตภัณฑ์ไข่สด Cage free Eggs เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายยืนยันการได้รับการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ และการันตีคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) แล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมี เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) แล้วจำนวน 4 ราย กำลังการผลิต รวม ประมาณ 150,000 ฟอง/วัน และมีเกษตรกรอีกหลายรายที่สนใจขอรับการรับรองฯ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสามารถจำหน่ายสินค้าไข่ Cage free Eggs ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าสินค้าไข่ไก่

กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้ให้การควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่จึงเดินหน้าสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้กับคนไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่ไก่ต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจขอรับการรับรองสามารถสอบถามข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และผู้บริโภคสามารถหาซื้อไข่ไก่ Cage free ได้ ณ สถานที่จำหน่ายไข่สดทั่วไป ตลาดสด ในห้างสรรพสินค้า และจุดจำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK

อีจัน
www.ejan.co