ชุมชนแม่จริม ใช้ โครงการหลวง ลดการเผาแก้ปัญหามลภาวะ

ชุมชนแม่จริม คว้ารางวัลเลิศรัฐ ลดการเผาผ่านโครงการหลวง
ชุมชนแม่จริม  ใช้ โครงการหลวง ลดการเผาแก้ปัญหามลภาวะ

ปังปุริเย! ชุมชนแม่จริม ตอกย้ำรางวัลเลิศรัฐ ลดการเผาได้จริง

จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ มีมานานหลายปี ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากร ที่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ ซึ่งสาเหตุของปัญหาหมอกควันนั้นเกิดมาจากการเผาพื้นที่เกษตร วันนี้ จันลั่นทุ่ง จะพาไปที่ ชุมชนแม่จริม น่าน ดำเนินงาน ลดการเผา ด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. กล่าวว่า ตำบลแม่จริม จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินงานของ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแม่จริม ซึ่งแต่เดิมนั้นเกษตรกร ในพื้นที่ ทำไร่ข้าวโพด เป็นพืชไร่เชิงเดี่ยว และขาดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อว่าการเผาป่าเห็ดจะขึ้น ผักหวานจะขึ้น แต่การเผาป่านี้ กลับก่อ ให้เกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า ที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ ยังทำให้หน้าดินในพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิด การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่ โดยผลักดันให้คนใน ชุมชนแม่จริม ลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง เน้นการทำให้เกษตรกรเปิดใจยอมรับและเห็นความสำคัญของปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรเริ่มจากค้นหาผู้นำชุมชนที่มีความเสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์มีคุณธรรม โดยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

จากนั้นถ่ายทอดความรู้และให้ข้อมูลแก่ชุมชนในการปรับวิถีเกษตรจากดั้งเดิมที่มีการเผาเป็นระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง ด้วยการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วหลังนา การทำคันปุ๋ยจากวัชพืชและตอซังข้าวโพด การปลูกข้าวระบบน้ำน้อย การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง และส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดี

จนตอนนี้ทำให้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ได้แล้วค่ะสุดยอดจริงๆ

ชุมชนเข็มแข็ง ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ จันลั่นทุ่งขอชื่นชม และเชื่อว่า ไปได้ไกลแน่นอนจ้า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co