ปั้นเกษตรกรไทยสู่นักบินแห่งท้องทุ่ง อาชีพใหม่เพื่อเกษตรเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย
ปั้นเกษตรกรไทยสู่นักบินแห่งท้องทุ่ง อาชีพใหม่เพื่อเกษตรเทคโนโลยี

การทำเกษตร ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในหลายรูปแบบและวันนี้จันลั่นทุ่งก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรมาอัปเดทกันจ้า ใครที่กำลังสนใจในส่วนของเรื่องการบินโดรนเพื่อการเกษตรนั้น ไม่ควรพลาดสำหรับข่าวนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร MOU บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จํากัด พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับโดรนเพื่อการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เน้นถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร โดยคัดเลือกผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังคาดหมายว่าจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มและชุมชน และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน โดยรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติสำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบตามองค์ประกอบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่เกษตรสมัยใหม่

ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) โดยเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรของไทยเกิดการพัฒนา โดยใช้การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อน มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เป็นการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่มีแนวคิดและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาสู่วิธีการปฏิบัติแบบใหม่นี้ รวมทั้งจะทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า และขยายวงการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อพัฒนาความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความยั่งยืน และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้ในอนาคต

Related Stories

No stories found.