ยกเลิก พืชกระท่อม เป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว

ราชกิจานุเบกษา ประกาศยกเลิก พืชกระท่อม เป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว มีผลหลังจากประกาศ 90 วัน
ยกเลิก พืชกระท่อม เป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว

วานนี้ (26 พ.ค. 64) ทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 ปี พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบัน พืชกระท่อม เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กาหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 มิได้กาหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งประกาศ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลหลังจากประกาศ 90 วัน

กระท่อม เป็นอีกพืชหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยา เช่น ช่วยเป็นยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง และบางพื้นที่กล่าวกันต่อมาว่าสามารถบรรเทาโรคเบาหวานได้ นับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co