เปิดเกณฑ์เยียวยาวัวควายติด ลัมปีสกิน ตายจ่ายตามสูงสุด 22,000 บาท

กรมปศุสัตว์แจงเกณฑ์เยียวยาโคกระบือกรณีตายเพราะโรค ลัมปีสกิน ชดเชยให้ตามจริงจ่ายสูงสุดที่ 22,000 บาท พร้อมแนะทำประกันชีวิตสัตว์เบี้ยน้อยวงเงินสูง
เปิดเกณฑ์เยียวยาวัวควายติด ลัมปีสกิน ตายจ่ายตามสูงสุด 22,000 บาท
ภาพ อีจัน

ซึ่งอัตราค่าชดเชยมีรายละเอียดดังนี้

1. อายุน้อยกว่า 6 เดือน โค 6,000 บาท กระบือ 8,000 บาท (ต่อตัว)

2. อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี โค 12,000 บาท กระบือ 14,000 บาท (ต่อตัว)

3. อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี โค 16,000 บาท กระบือ 18,000 บาท (ต่อตัว)

4. อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป โค 20,000 บาท กระบือ 22,000 บาท (ต่อตัว)

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภาพ : กรมปสุสัตว์

ซึ่งขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือเยียวยามีดังนี้

1. เกษตรกรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) ตามแบบ กษ 01

2. ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศมนตรีประจำท้องที่ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย

3. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พร้อมถ่ายภาพประกอบและคำนวณมูลค่าการช่วยเหลือ

4. บันทึกข้อมูล กษ 01 และประมวลเป็นแบบ กษ 02 รายหมู่บ้านติดประกาศไม่น้อยกว่า 3 วัน

5. สัตว์อำเภอจัดทำรายละเอียดนำเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองจากส่วนกลาง

6. ปศุสัตว์จังหวัดจัดทำรายละเอียดตามแบบ กษ 03 นำเสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง

7. ปศุสัตว์จังหวัดจัดทำรายละเอียดนำเสนอกรมปศุสัตว์เพื่อใช้เงินทดรองฯจากส่วนกลาง

8. กรมปศุสัตว์ตรวจสอบเอกสารและนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรฯอนุมัติเงินทดรองฯ

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกร
แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกร ภาพ : กรมปสุสัตว์

ทั้งนี้ทางกระทรวงฯยังแนะนำเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตโค-กระบือ โดยเก็บค่าเบี้ยประกันตัวละ 400 บาท ชดเชยการตายทุกกรณีจำนวน 30,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่มีวัวจำนวนมาก กรมปศุสัตว์จะอำนวยความสะดวกกรณีสั่งวัคซีนเข้ามาเองได้ โดยทางกรมฯจะบริการฉีดวัคซีนให้ฟรี

แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกร
แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกร ภาพ : กรมปสุสัตว์

Related Stories

No stories found.