ไทยส่ง จิ้งหรีด เจาะตลาดแมลง เตรียมพร้อมเป็นฮับแมลงโลก

กรมปศุสัตว์ยกระดับส่งออก จิ้งหรีด รับกระแส อาหารแห่งอนาคต มุ่งมั่นพาไทยเป็นตลาดศูนย์กลางแมลงโลก
ไทยส่ง จิ้งหรีด เจาะตลาดแมลง เตรียมพร้อมเป็นฮับแมลงโลก

กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานส่งออก จิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต มุ่งมั่นพาไทยเป็น ฮับแมลงโลกแหล่งโปรตีนไทยส่งออกทั่วโลก เพียงมี 3 ขั้นตอนนี้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตแมลง “ ฮับแมลงโลก ” รับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารใหม่ (Novel Food) เจาะตลาดโลกมีมูลค่าเม็ดเงินกว่า 3 พันล้านบาท สอดรับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO: Food and Agriculture Organization) ที่ประกาศให้ “แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก” ซึ่งทาง FAO

คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนเพิ่มขึ้น 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า ในตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลก มีอัตราขยายตัว 23.8% ระหว่างปี 2018-2023 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์จึงขานรับนโยบายสนับสนุนการส่งออก “จิ้งหรีด” เป็นตัวเลือกแมลงที่เหมาะสมที่สุด แมลงเศรษฐกิจ ตัวใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศและเกษตรกรของไทย โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงที่ฟาร์ม การแปรรูปที่โรงงาน จนถึงการส่งออก เพื่อตรวจสอบและรับรอง กำกับควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้มีความปลอดภัยอาหารและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า โดยขั้นตอนในการส่งออกจิ้งหรีด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ฟาร์มได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมปศุสัตว์ ตาม มกษ. 8202-2560

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ขอบข่ายในจิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองแดงลายหรือสะดิ้งหรือจิ้งหรีดบ้าน ข้อกำหนด 5 ข้อ ประกอบด้วย

1. องค์ประกอบฟาร์ม ได้แก่ ที่ตั้ง ผังและลักษณะ และโรงเรือน

2. การจัดการฟาร์ม ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการจิ้งหรีด การจัดการน้ำและอาหาร บุคลากร การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

3. สุขภาพสัตว์ ได้แก่ การป้องกันและควบคุมโรค การบำบัดโรคมีการควบคุมการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำ และ

5. การบันทึกข้อมูล มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออก (EST.) กับกรมปศุสัตว์ในขอบข่ายแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลง ได้การรับรองการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี (GMP) และมีระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มีการแยกกระบวนการผลิตระหว่างส่วนดิบและส่วนสุกที่ชัดเจน และสอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของประเทศคู่ค้า

ขั้นตอนที่ 3 การขอใบรับรองสุขอนามัย HEALTH CERTIFICATE จากกรมปศุสัตว์ มีเอกสารครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ประจำโรงงาน เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและมั่นใจในสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรมปศุสัตว์ มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

ปัจจุบันสามารถส่งจิ้งหรีดออกไปที่ประเทศเม็กซิโกในรูปแบบ จิ้งหรีดแปรรูป จิ้งหรีดผง และจิ้งหรีดแช่แข็ง และประเทศอื่น ๆ สำหรับการเปิดตลาดขยายการส่งออกไปกลุ่มสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการเจรจาเปิดตลาด คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ภายในปลายปี 2564 นี้ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกรช่วยให้ฝ่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารใหม่ในยุควิถีชีวิต New Normal โดยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและแปรรูปจิ้งหรีดให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับการขยายส่งออกตลาดโลกต่อไป ซึ่งการส่งออกนั้นขึ้นกับข้อกำหนดและระเบียบของประเทศคู่ค้าในแต่ละประเทศ

Related Stories

No stories found.