AD

พิจิตรแล้งหนัก น้ำในคลองแห้งขอด เกษตรกรสวนส้มโอเสียหายหลายร้อยไร่

พิจิตรเจอวิกฤตภัยแล้ง น้ำในคลองแห้งขอด กระทบเกษตรกรปลูกส้มโอไม่มีน้ำทำการเกษตร
พิจิตรแล้งหนัก น้ำในคลองแห้งขอด เกษตรกรสวนส้มโอเสียหายหลายร้อยไร่
AD

วันนี้ (18 มีนาคม 63) ทีมข่าวอีจันรายงานว่า แหล่งเก็บน้ำใน จ.พิจิตรแห้งขอด เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ในการทำเกษตร อย่างในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร คลองข้าวตอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวเริ่มแห้งขอดลง จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกส้มโอ ทำให้ต้นส้มโอขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ลูกส้มโอก็เหลือง เนื่องจากขาดน้ำบำรุงรักษา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

หลังจากน้ำในคลองข้าวตอกที่เป็นแหล่งน้ำสายหลัก เพียงแห่งเดียวของเกษตรกรชาวสวนส้มโอต้องประสบปัญหาน้ำในคลองแห้งขอดลงจนไม่มีน้ำเพียงพอที่จะนำขึ้นมาใช้ทำการเกษตรได้ ส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกส้มโอพันธุ์ท่าข่อย ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ขาดน้ำในการสูบเลี้ยงส้มโอที่กำลังออกผลและใกล้เก็บผลผลิต โดยต้นของส้มโอมีกิ่งเริ่มเหี่ยวเฉา ผลส้มโอก็เริ่มเหลืองและหลุดจากออกขั้ว เนื่องจากขาดน้ำในการดูแลเป็นเวลานาน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สำหรับคลองข้าวตอกเป็นคลองสายหลักในรับน้ำจากคลองระบบชลประทาน และหลังจากมีการหยุดจ่ายน้ำในระบบชลประทาน ส่งผลทำให้เกษตรกรขาดน้ำในการดูเลี้ยงดูต้นส้มโอ ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเก่า เป็นแหล่งผลิตส้มโอพันธุ์ท่าข่อย เป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร เมื่อน้ำในคลองข้าวตอกและแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดลง ส่งผลกระทบกับชาวเกษตรกรที่ปลูกส้มโอเสียหายหลายร้อยไร่
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co