เฉลิมชัย เร่งสำรวจ และช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร-ประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วม

เฉลิมชัย สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร หลังประสบภัยน้ำท่วม
เฉลิมชัย  เร่งสำรวจ และช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร-ประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า จากสถานการณ์ ฝนตกหนัก และตกสะสมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจากประกาศของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่า สาเหตุจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ร่องมรสุมกำลังแรง พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จึงส่งผลให้ เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศ เกิดปริมาณฝนตกสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัย และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลาก

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ในส่วนของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการและมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และ ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วและทันที ทั้งที่ประสบเหตุผลผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งการเยียวยา และฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน ในการระดมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตร และการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดจุดกระจายการช่วยเหลือแก่เกษตรกร และประชาชน

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพันธุ์สัตว์ เพื่อฟื้นฟู ซึ่งกรมปศุสัตว์และกรมประมง ได้ติดตามประเมินสถานการณ์ด้านปศุสัตว์และประมง การอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร เฝ้าระวังพื้นที่ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ตลอดจนการสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการซ่อมแซมโครงสร้างด้านชลประทาน รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร การปรับปรุงบำรุงดิน อันเป็นความร่วมมือกันของกรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดเวลา โดยมีการจัดชุดปฏิบัติการคอยติดตามสถานการณ์ เร่งสำรวจความเสียหาย และพื้นฟูเยียวยา อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในทุกพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการ กำชับ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และกำลังคน เพื่อช่วยเหลือ และจัดทีมเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรและพื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยร่วมเฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co