อัปเดตกฎหมายจราจาฉบับใหม่ 2566 มีตัดคะแนน โทษปรับ โทษจำคุก

ผู้ใช้รถทุกคนต้องทราบ ตอนนี้ประเทศไทยมีการอัปเดตกฏหมายจราจรฉบับใหม่ หรือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นมา
อัปเดตกฎหมายจราจาฉบับใหม่ 2566 มีตัดคะแนน โทษปรับ โทษจำคุก

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (เริ่ม 9 มกราคม 2566)

1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

2. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

3. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

6 เรื่องควรต้องรู้

1. ขับรถต้องมีใบขับขี่ และทุกครั้งที่ขับรถต้องพกใบขับขี่ไปด้วย โดยผู้ขับขี่จะมีคะแนนเริ่มต้นคนละ 12 คะแนน (ไม่ว่าคุณจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม)

2. หากทำผิดกฎจราจรใน 20 ฐานความผิด ที่อาจก่ออุบัติเหตุใด ๆ หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน (ขึ้นอยู่กับความผิดที่คุณกระทำ)

3. กรณีถูกตัดคะแนนเหลือ 0 คุณจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่สูงสุด 90 วัน

4. หากฝ่าฝืนการขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุกนาน 3 เดือน และ / หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

5. คุณสามารถได้รับคะแนนคืนได้ ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี ระบบจะคืนคะแนนให้โดยอัตโนมัติ

6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี คุณอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้น ภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 คุณอาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

เกณฑ์ในการตัดคะแนนพฤติกรรมผู้ขับขี่

จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบตัดคะแนนทันทีเมื่อกระทำความผิด และ ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง

ซึ่งการตัดคะแนนทันทีเมื่อกระทำผิด จะแบ่งการตัดคะแนนออกเป็นระดับ 1 – 4 คะแนนขึ้นอยู่กับความผิด ดังนี้

ตัด 1 คะแนน

• ขับรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทาง ณ ทางข้าม ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ “เส้นทางข้าม”

• ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

• ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

• ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

• ไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง

• ไม่หยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือชิดช่องเดินรถประจำทางเพื่อให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเมื่อเห็นรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่

• ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกกันน็อค

• ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือขับขี่รถยนต์โดยไม่จัดให้คนโดยสารรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์

• นำรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้าย เครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถตามกฎหมาย มาใช้ในทางเดินรถ

• ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และเครื่องหมายให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

• เปลี่ยนแปลง ปิดบังทั้งหมด หรือบางส่วน ของป้ายทะเบียนรถ

• ได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ตัด 2 คะแนน

• ขับรถโดยฝ่าฝืนไฟแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด”

• ขับรถย้อนศร

• ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกสั่งยึด หรือถูกสั่งพักใช้

ตัด 3 คะแนน

• ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

• ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

• ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อตำรวจที่ใกล้เคียงทันที

ตัด 4 คะแนน

• ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

• ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

• ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

• แข่งรถบนนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร

ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง

• ฝ่าฝืนเครื่องหมายในทาง

• ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่

• ขับรถไม่ชิดซ้าย

• จอดรถในที่ห้ามจอด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตัดคะแนนพฤติกรรมการขับขี่

• ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน

• คะแนนถูกตัด สามารถรับคะแนนคืนได้

• คะแนนที่ถูกตัดในแต่ละครั้ง เมื่อครบ 1 ปี จะได้คืนอัตโนมัติ

• เมื่อคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ต้องเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนน (ทำได้ปีละ 2 ครั้ง)

• อบรมครั้งแรกได้คืนไม่เกิน 12 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้คืนไม่เกิน 6 คะแนน

• หากโดนตัดแต้มจนเหลือ 0 คะแนน และถูกพักใช้ใบขับขี่นาน 90 วัน คุณสามารถรับคืนได้ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก

• อบรมผ่านจะได้คืน 12 คะแนนทันที

• อบรมไม่ผ่าน / ไม่เข้ารับการอบรม จะได้คืนเพียง 8 คะแนน หากครบ 1 ปี ไม่ทำผิดกฎจราจรอีกจะได้คืน 4 คะแนนที่เหลือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co