เช็กด่วน! ค่าปรับเมื่อทำผิดกฎจราจร บังคับใหม่ 2565

5 ก.ย. 65 นี้ ถือเป็นวันบังคับใช้กฎหมายค่าปรับจราจรใหม่ ทั้งเพิ่มโทษ ปรับหนักขึ้นหลายอัตรา
เช็กด่วน! ค่าปรับเมื่อทำผิดกฎจราจร บังคับใหม่ 2565

5 กันยายน 2565 วันแรกของการบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 ที่ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนต้องใส่ใจและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่นี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำ ทั้งปรับซึ่งมากกว่ากฎหมายฉบับเดิมหลายเท่า ดังนี้

เพิ่มอัตราโทษปรับที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง

1.ขับรถเร็วเกินกำหนด

• ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

2.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

• ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

3.ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

• ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

4.ขับรถย้อนศร

• ปรับไม่เกิน 2,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท

5.ไม่สวมหมวกนิรภัย

• ปรับไม่เกิน 2,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท

6.ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย

• ปรับไม่เกิน 2,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท

เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น

จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากอัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท

เพิ่มโทษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง

1. รวมกลุ่มมั่วสุมในทาง หรือสถานที่สาธารณะใกล้ทาง ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป จะมีความผิดฐาน "พยายามแข่งรถ" หากมีพฤติกรรม ดังนี้

• มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน

• รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง /ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

• มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง

ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

2.ผู้จัด และผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ

• มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ร้านแต่งรถ ที่ได้แต่งรถไปใช้แข่ง

• ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง

เมาแล้วขับ

• ทำผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

• ทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทำความผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท (ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ)

การรัดเข็มขัดนิรภัย

1.รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้

2.รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ด้วย

หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดดังกล่าวข้างต้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

การนั่งบริเวณแคป หรือนั่งท้ายกระบะ

สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดซึ่งประกาศกำหนดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2565

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำประกาศและลงประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ทั้งนี้ เบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจะประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย รวมถึงวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้เพื่อจัดทำประกาศ เรื่อง การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co