จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

อีจัน X มูลนิธิปวีณาฯ ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 9 มี.ค. 10 รอรับที่บ้านได้เลย
จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

มาตามนัดค่ะ ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
8 มี.ค.64 อีจัน – มูลนิธิปวีณาฯ เปิด 2 โครงการ ซับทุกข์โควิด เฟด 3
จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 10 มี.ค. 64

วิกฤตโควิด ทำให้หลายครอบครัว ต้องดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด อีจัน ร่วมกับ มูลนิธิปวีณาฯ จัดตั้งโครงการนี้ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้มากที่สุด

สำหรับใครที่ได้ลงทะเบียน เมื่อวานนี้ 10 มี.ค. 64 แม่นมอีจัน ได้สุ่มคัดเลือก 150 รายชื่อ ดังนี้

1. สุปราณี ท่วมไทสง

2. นิคม สมัตะพง

3. อภิญญา ป่าไม้งาม

4. นุรฮายาตี มะมิง

5. กัญญาภัค สีบัวบุญ

6. ภารัตน์ วังคีรี

7. ชนาธิป ศาสตร์แจ้ง

8. ดวงหทัย ชัยแก้ว

9. มาริสา นามม่วง

10. ชญานี อาซอง

11. จตุรพร แก้วนา

12. เพ็ญศรี พลปัญญา

13. สุภาพร แสงสกุล

14. สุรางค์ พรหมสุวรรณ

15. วริศรา โกสีย์

16. ชนนี สวัสดิ์ปรุ

17. ศิริพิมพร น้อยพา

18. ธัญวรัตม์ อินรักษา

19. จีรนันท์ สุภศร

20. กนกนุช จุริธะโย

21. วนิดา บุญ สุขา

22. เบญจวรรณ เอมออ่น

23. อารมี เจ๊ะมะ

24. ปรายฟ้า ขุมดินพิทักษ์

25. ยายปุ้ย เขาโคกกรวด

26. อารีย์รัตน์ หอมใจดี

27. จุฑาเพชร เจริญชาตรี

28. อริสรา พิมลชัย

29. นริสา วีรสุวรรณ

30. กฤษฎี ส่งศักดิ์เสรี

31. วิมลสิริ นาคนวล

32. ภัทราภรณ์ ปั้นสุขสวัสดิ์

33. กิ่งกาญจน์ ใบศรี

34. เปรมวดี อินทชิต

35. เสรี แกล้ว

36. ซูวัยบะห์ มะเด็ง

37. สุภาภรณ์ ทองแจ่ม

38. มลธิญา สีมะเดื่อ

39. บุญชอบ จันทร์พริ้ง

40. ทองแถม ถนอมผล

41. พรสุดา เอี่ยมละออ

42. ณิศาชล เพวงค์

43. อรญา สุขสำราญ

44. อานีซะ แมฮอดำ

45. พรทิพย์ ขออยู่กลาง

46. สุพัตรา จักรทอง

47. ชานนท์ บุญครอง

48. สุกัญญา แป้งสน

49. ปณิดา ยามี

50. เอมวิภา ธิราช

51. อรทิชา แย้มไฝ่

52. สุนัน ใจอ่อน

53. สุธิดา ถนอมพล

54. อนุสรา อนุพันธ์

55. ณีรวัลย์ ทุมประดิษฐ์

56. ผกามาส หน่ออุตม์

57. ชุติมันต์ ผลอินทร์

58. วรัญญา บุญมาดี

59. สุพัตรา น้อยแก้ว

60. พราวตะวัน แย้มขุนทอง

61. รัตนาวดี หนูเจริญ

62. สุดารัตน์ ดวงโทลา

63. นามี หมื่นคำ

64. ชนาทิป วรโยธา

65. พงศ์ศักดิ์ เพชรวงษ์สกุล

66. วรรณิศา โรจนประภายน

67. อ้อย ติโชภู

68. จรรยาพร สนิท

69. วิมล สืบพลาย

70. กัญจนาพร ดื้อภูเขียว

71. พัชรพร ทันสิงห์

72. นิตยา รัตนมุญี

73. ไซนะ แบเบาะ

74. กนกวรรณ ช่วยประสม

75. นูรีย๊ะ.ยะเร๊ะ

76. รัชชานัน สุขชาติ

77. รุสนา มายอ

78. มีโชค ปลีสนิท

79. อุสมาน นิตา

80. ทิพย์วรรณ งาคชสาร

81. รัชนีกรณ์ รัตนเลิศ

82. ซาปีนะ เจะแต

83. อานีรา เรืองจรัต

84. พิชญาภัค สุขทองฤทัย

85. สุรียา สนิแม

86. ซูรีตา บือแน

87. อายีซ๊ะ ยูโซะ

88. นภัสสรณ์ หลีจา

89. ภาชิณี สมหนิ้ว

90. อรอุมา สีโนรัตน์

91. วไลพร กิ่งเล็ก

92. อุไรพร เบียวทู

93. ฮาญา สะดี

94. อดิภาพันธ์ พรมมา

95. นิปาดีละห์ นิอารง

96. นิธิยา เมืองเหล็ม

97. มูฮัมหมัดไซฟู สุหลง

98. ลักขณา ตารัก

99. อาดือนันท์ กะอาบู

100. วิเชียร เสนาะสาร

101. สุวรรณา ลุย จัตุรัส

102. ยุ วลี เฉลิม ทรง

103. สมพงษ์ เกลี้ยงพร้อม

104. รัตติกานต์ บุหลาด

105. อัสนะห์ สันตตินบีวงศ์

106. กรรณิการ์ เพ็งภารา

107. จิตรา บุญชมภู

108. เสาวภา วงษ์ สะอาด

109. นฤมิต เล่าทรัพย์

110. ชัยวัฒน์ บุญรอด

111. ศิริลักษ์ สุขทวี

112. อินธิรา ครองสัตย์

113. วรางคณา วงค์ประดิษฐ์

114. จิดาภา พิเคราะห์

115. ขวัญฤดี ผมทอง

116. ฤทัยรัตน์ สงรักษ์

117. ศุภรัตน์ การดี

118. บัณฑิตา เพชร์เทียม

119. ขวัญจิตร ตนคลัง

120. ธนายุ จะนี

121. เมษา ประวงษ์

122. อารีฉ๊ะ ตาวัน

123. วชิราภรณ์ เทพภิบาล

124. พรชิตา หงษ์ทอง

125. มอห่ำหมาด เชยชื่น

126. อาสีย๊ะ รื่นเริง

127. กิ่งฟ้า ปะโมทาติ

128. นูรีซา เบ็ญยุโสะ

129. ธิดารัตน์ ก้องกังวาลย์

130. น้ำค้าง ประเทศมา

131. วิภาพร แก้วอุดม

132. วันทิมา วงศเจริญ

133. ธัญญาเรส แสนเขื่อน

134. อิสมาแอ ยูโซะ

135. ดรุณี มูซอ

136. พชรพรรณ ละขะไพ

137. ประภาพร คุณคำมาตร

138. บัญชาศักดิ์ บางจาก

139. ศิริณัฐ ห้อยไธสงค์

140. ประกายทิพย์ บัวลารักษ์

141. อรุณวรรณ์ ปานขลิบ

142. สูฟฟียาห์ เจะดอเลาะ

143. เพ็ญจันทร์ แสวงนอก

144. พรกนก มะลิลำ

145. จิรภา พีรพิริยะชัย

146. แก้วมณีสวรรค์ คำพระอินทร์

147. วันสว่าง ประทุมจร

148. บุษบา งอยจันทร์ศรี

149. นูรูลอักมาน อาลี

150. นินุรมา ตา ปอ

ครอบครัวที่ไม่ถูกคัดเลือก สามารถลงทะเบียนได้ใหม่ วันนี้วันสุดท้าย 2 ทุ่มตรง หน้าเพจอีจัน

ขอให้ทุกคน สู้ๆ นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co