จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64

อีจัน X มูลนิธิปวีณาฯ ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64 จับมือสู้โควิดไปด้วยกัน
จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64

กลับมาแล้ว เฟส 3 โครงการกล่องกำลังใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
8 มี.ค.64 อีจัน – มูลนิธิปวีณาฯ เปิด 2 โครงการ ซับทุกข์โควิด เฟด 3
จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 8 มี.ค. 64

วิกฤตโควิด ทำให้หลายครอบครัว ต้องดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด เรากลับมาช่วยซับทุกข์ ตั้งแต่วันนี้ - 11 มี.ค. 64 เวลา 2 ทุ่มตรง อีจัน ร่วมกับ มูลนิธิปวีณาฯ เปิดลงทะเบียน เพื่อรับกล่องกำลังใจ

สำหรับใครที่ได้ลงทะเบียน เมื่อวานนี้ 8 มี.ค. 64 แม่นมอีจัน ได้สุ่มคัดเลือก 150 รายชื่อ ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ จากโพสต์เพจอีจันจำนวน 150 คน

1. โสพิศ ด้วงคงสุข

2. สุวรรณี บุตรหลำ

3. แพรวพรรณ ชูศิลป์

4. วิชัยเชณ ต้าวคำตัน

5. พัยซา ซาอะ

6. นิอัสมีดา ลาแต

7. มะรุกมัน กายอ

8. อริญา เพชรคง

9. ฮาซัน ดอเล๊า

10. เส๋าดา สุมาลี

11. นารีรัตน์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

12. ไอลดา ศิริบุญยัง

13. กฤติเดช ปานพรม

14. มุกดา แซ่จั้ง

15. รอฮานิง สุหลง

16. นนทินี เรืองคล้าย

17. ปิยะฉัตร นุ้ยพิน

18. ชลธิชา บัวสระ

19. อุบลรัตน์ ปิ่นทอง

20. พรพิมล เจริญสุข

21. เพ็ญศิริ มั่งบุญธรรม

22. ศิรินาค ศรีจันทร์หล้า

23. เกตศริน จันผาย

24. สิริรัตน์ สนใจ

25. ศุภกร แพงศรีชา

26. ฮูรียะห์ มามุ

27. หฤทัย แก้วเกิด

28. ปิยวรรณ ชมภูจักร

29. เกสินี แสนใจมงคล

30. จริยา ฝึกฝน

31. นูรอาซิกีน กียะ

32. ณัฐธิดา เทียนเงิน

33. วิภาวัลย์ นาคสังข์

34. วิรดา จะอึ

35. นารียา พันชั่ง

36. อภิญญา โพธิ์คง

37. จุฬาพร แสงจันทร์

38. สุขฤทัย อินทร์นา

39. กาญจนา ประชาเยี่ยม

40. สุกัญญา วรรณโคตร

41. ภัทรศยาภา สกุลประสบสุข

42. กนกวรรณ ศรีวิมล

43. รุ้งทอง จะมู

44. กาโสม มณีโชค

45. สหรัฐ การสมเพียร

46. เรืองฤทธิ์  คำแดง

47. อรพิน สิงการะ

48. รวด ใจยศ

49. ประเทือง ยาท้วม

50. สมชิน หนักตัน

51. ชณัณชิดา เย็นฉ่ำ

52. วัลลภ การสมเพียร

53. วาสนา เยาวรัตน์

54. จริญ การสมเพียร

55. ทองล้อม เย็นฉ่ำ

56. กิ่งเเก้ว บุตรอำคา

57. พรธิดา สมจิตรมูล

58. ชาญณรงค์ คำแดง

59. พันธ์รัตน์ จันทร

60. จันทรา เกิดเจริญ

61. สุนิสา พรมนต์

62. ธณาภรณ์ มั่นคง

63. วรารัตน์ คัดทะเล

64. สมบัติ ปรึกษ์เงิน

65. วิภาวดี แสดใหม่

66. ศิริขวัญ เก่งเกตุ

67. อภัสรา คงสบาย

68. สนิต ถนอมมั่น

69. โกสน เชื้อนิล

70. อรุณ กอทอง

71. กรวิชญ์ วาทิน

72. ชนัญธิดา มาโสม

73. อาภากร คล้ายคลึง

74. กัญญารัตน์ ชูดวง

75. ยาวอรี อาแว

76. ณัฐณิชา การพันทา

77. ปิยวรรณ อาจหาญ

78. ณัฐกาณฑ์ คำทวี

79. สุชัญญา จุลศิลป์

80. ปียฉัตร อุ่นสันเทียะ

81. ลัดดาวรรณ อุ๋ยหมุน

82. ศิริลักษณ์ คงสีสวยพนา

83. น้ำฝน ผลดิลก

84. ไผ่ทอง ยศสา

85. ปานตะวัน ทวีเเสง

86. นัฐวรรณ แทนไทย

87. กาญจนา ชนะวงษ์

88. อ้อยทิพย์ ภักดีรักษ์

89. ฟารีซา บือราเฮง

90. เอมอร แพงวิเศษ

91. ลัดดา เรืองอนันต์เลิศ

92. ณรัญญา ชาชุมพร

93. ฟารีด๊ะ เจะฮะ

94. ณัฐธิดา ลันทด

95. ต่วนเยาะ แวหะยี

96. รอเมาะ โตะพา

97. อุสมาน แดแก

98. แพรพลอย บุญศรี

99. อาซิ ลาสะ

100. ปาริชาติ ณ วิเชียร

101. สุนันทา พรหมภักดิ์

102. สุนิสา ทับปัดชา

103. ซารีย๊ะ เล๊ะนุ๊

104. รุ้งรัตน์ ทำสวน

105. ซูไวบ๊ะ สือแต

106. สุกาญดา กล้วยเนียม

107. ณัฏฐา แก้วประการ

108. บัซรี มะ เกะ

109. โซเฟีย หะระตี

110. คอลีเยาะ ตาเยะ

111. มาเรียม ดรอแม

112. พิสมัย ขันทอง

113. สุพิกา วาดวงพันธ์

114. ลาตีปะห์ วาเล็ง

115. ณัจวา ยานยา

116. ศิริวรรณ ทองหล่อ

117. ขาวพร ภูสีสม

118. สากีนะห์ กูนิง

119. วรรณา วรรณศรี

120. สายฝน หัสจักร์

121. ไกรษร บุญสี

122. นิตยา ทองมีศรี

123. สมิตา ภรณ์ภักดีกูล

124. รอปีอ๊ะ ยูนุ

125. ไพรัตน์ วัฒนกิจ

126. แจ่มศรี นาคา

127. ปราณี วงศ์ทอง

128. ซอลีฮะ กาเดร์

129. นิตยา หนูจันทร์

130. โอ๋ บุญตั้ง

131. วรรณนิศา ด้วงฤทธิ์

132. ณัฐธิดา วุ่นสั่งทำ

133. พัสกร รัตนสีหา

134. ราศรี หอมนวล

135. รัชนี เมืองแวง

136. รติพิมล ขวัญเจริญ

137. ลัดดาวันย์ รินฤทธิ์

138. รัชดาภรณ์ ช่วยชาติ

139. สมจิต ไตรรัตน์

140. วรรณิกา เยอะประโคน

141. ถิรานี เสลา

142. อรวรินทร์ ยอดเกิด

143. ปัญญา พลอินทร์

144. ธัญลักษณ์ รุกไพรี

145. ชั้น วงษ์ทองดี

146. เกรียงไกร ชัยการณ์

147. ศิริพรรณ กองสิน

148. กิตติภา อ่างสิน

149. จันทร์เพ็ญ ต้องเนตร

150. กมล เลาเลิศ

ครอบครัวที่ไม่ถูกคัดเลือก สามารถลงทะเบียนได้ใหม่

ขอให้ทุกคน สู้ๆ นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co