จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 9 มี.ค. 64

อีจัน X มูลนิธิปวีณาฯ ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 9 มี.ค. 64 จับมือสู้โควิดไปด้วยกัน
จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 9 มี.ค. 64
ภาพจากอีจัน

มาตามนัดค่ะ ประกาศผลกล่องกำลังใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
8 มี.ค.64 อีจัน – มูลนิธิปวีณาฯ เปิด 2 โครงการ ซับทุกข์โควิด เฟด 3
จับมือสู้โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 150 ครอบครัว ประจำวันที่ 9 มี.ค. 64

วิกฤตโควิด ทำให้หลายครอบครัว ต้องดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด เรากลับมาช่วยซับทุกข์ ตั้งแต่วันนี้ - 11 มี.ค. 64 เวลา 2 ทุ่มตรง อีจัน ร่วมกับ มูลนิธิปวีณาฯ เปิดลงทะเบียน เพื่อรับกล่องกำลังใจ

สำหรับใครที่ได้ลงทะเบียน เมื่อวานนี้ 9 มี.ค. 64 แม่นมอีจัน ได้สุ่มคัดเลือก 150 รายชื่อ ดังนี้

1. สมโภช ใจยศ

2. อามานา หัสจักร์

3. สุภานัน พวงสุพรรณ

4. วงเดือน ณะทีศรี

5. นฤมล เรืองวังทอง

6. พรนัชชา เพชรชัย

7. จันทร์เพ็ญ จะนะ

8. พัศริล ปีกะ

9. อารีรักหมัด อูร์บานิน

10. ณัฐกมล กะริมการ

11. ขวัญฤทัย งามทรง

12. พวงรักษ์ ใจเสมอ

13. อนงค์ลักษณ์ กันยาบัญดิษฐ์

14. นัทธิกานต์ ทองด้วง

15. จิดาภา นนทะคำจันทร์

16. ยุภากานต์ สมาธิ

17. จินดารัตน์ ดวงพรม

18. ศศิวิมล สุดจิตจูล

19. ฮาลีเมาะ มะโอะ

20. เสาวณีย์ เจะมะ

21. สาลีฝ้ะ จอมสุริยะ

22. ปริฉัตร ภู่เกษร

23. หทัยกาญ คุ้มวงษ์

24. ชนาพร แซ่เปี่ยน

25. วันดี ใจกล้า

26. นพรัตน์ ผอ่นเจริญ

27. กุลสตรี วีสูงเนิน

28. นุจรีย์ นงค์พรหมมา

29. รอฮานา ดอยี

30. ณัฏชนันท์ อิ่มจิตร์

31. สุภาพร ผะกาเกตุ

32. ปวีณา คำสีทา

33. อลงกรณ์ ศรีคำภา

34. พัชรี ชัยมงคล

35. ณัฎฐณิชา ผามสิมมา

36. สุไลลักษณ์ ใจเหล็ก

37. ถวัลย์ เกษมจิต

38. คอลีเยาะห์ เจะอาลี

39. พรชิตา คุ้ม ปั้น

40. ณัฐชยา หลังหลงหมาด

41. ปิยาภรณ์ มหาโภช

42. อัฟนาน อูมูมิยุง

43. กนกพร จะปอ

44. ซาการียา แลซอ

45. วรรณ วลัย เเค ล่ว คล่อง

46. นริศรา วันทะมาตย์

47. เครือฟ้า จำปาเทศ

48. จิรวรรณ โชติมณี

49. อนิตา หารจิตร

50. สุวัฒน์ เนียมเพราะ

51. มนทนา ม้าห้าหมาด

52. อรดา ไชยพิมูล

53. กัญญารัตน์ ไชยเสน

54. อรชุมา แสงโคม

55. จิราพร สมุทรวารีกุล

56. ลภัสรดา เพชรใหม่

57. ปัทมา อาษารินทร์

58. กนกพร หอมทอง

59. วรรณรท เครือวัลย์

60. ประภาวรรณ ถาเหลา

61. ศันสนีย์ แสงโคม

62. เมย์วิกา ทองเชื้อ

63. สรัญญา ศรีสุวรรณ

64. มณี เกกินะ

65. นิษาชล เล่าทรัพย์

66. ไตรมิตร สร้างการนอก

67. เอก พัฒน์ บุญ สิทธิ์

68. อัญชนีย์ ไกรวิริยะกุล

69. มะลิ นาโล

70. สุดารัตน์ ช่วยชูศรี

71. ประกายลักษ์ เพ็งขะยัน

72. ปาริฉัตร โฉมสุข

73. ศิโรรักษ์ ปัญจกิจ

74. ฮูไวดา บาราเฮง

75. นิวาภรณ์ ทันทิมา

76. รัติกาล การชะงัด

77. อดุลย์ แถวถิ่น

78. พรพิมล ไตรธรรม

79. สุจินดา แจ่มศรี

80. นัฐ กันทาวัน

81. ศิริวรรณ์ จันทราภรณ์

82. อรณี งามวิลัย

83. อุมาพร สุธรรมมา

84. ศุภเกศ แสนวงค์

85. ศิริภรณ์ จีนนำหน้า

86. นูรีซัง บากา

87. วันวิสา วงษ์พิทักษ์

88. จิราภรณ์ แน่นฟ้า

89. ปวีณา ภูผา

90. นุชกาญจน์ เอี่ยม สะอาด

91. วรินทร คำแหง

92. แวอาสมะ ดอเลาะ

93. กัลยรัตน์ คงทน

94. อูน จารัตน์

95. วรรณวิภา มาลี

96. จินตนา พุ่มเพ็ง

97. ซูพียะห์ เจ๊ะยิ

98. ตรีเนตร ท่อทิพย์

99. น้ำทิพย์ อุ ตติ เนตร

100. ทิพย์วรรณ เกิดประกอบ

101. อริศสรา ธรรมสัตย์

102. สุกัญญา ต่ายธานี

103. โสภา อุมา

104. คอลีเยาะ สะแลแม

105. รุจิรา แสงโยจารย์

106. มนรัตน์ ฉายมณี

107. สุพรรษา พงษ์พันธ์

108. วราภรณ์ ทัศน ประสิทธิ์

109. มีมี มะแซ

110. อนัญญา ปัญญาภุมิสถิตย์

111. เสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

112. วาสนา เรืองอ่อน

113. วารีย์ ธิบดี

114. ปริศนา ละขะไพ

115. ธัญญลักษณ์. สิริพันธวงศ์

116. จริยา เซ็นยาหมัด

117. จันทิสา เหล็มเหละ

118. กันติยา สิงห์คาน

119. สาปีเย๊าะ อาเก๊ะ

120. อรอนงค์ แก้วจุลกาญจน์

121. รินรดี ศรีลาย

122. สี ไชยพิมูล

123. สุภาพร เป็นไทย

124. ฟัตมา จิใจ

125. ฮาซียะ จูตี

126. ประโยชน์ ม่วงเกตุ

127. นันทกานต์ ตึกประโคน

128. ฮานีซะห์ มามะ

129. พรประภา แซ่ลิ่ม

130. อามีเนาะ ตาเละ

131. ไซนะ มะตูแก

132. พัชชา นะรึ

133. ดารุณี กองคำ

134. ชิหมี่ จะจู

135. ณัฐกร สาดหลี

136. มูฮัมหมัดฟารีส นิแต

137. น้ำทิพย์ ภูมิมาลา

138. อรัญญา เจริญสุข

139. นันท์นภัส ทัศนสนวิจารณ์

140. นงจิตร ดวงนิล

141. จิกาย๊ะ ยูโซะ

142. ณัฐกานต์ หมาดตา

143. ประภาพรรณ ธรรมภักดิ์

144. เสาสณีย์ หอมไกร

145. นูรีซา ยะโกะ

146. เมธิณี จะนี

147. ประการ บุญรักษา

148. รัชนี อินทร์โท่โล่

149. นิสารัตน์ แสงทอง

150. วิชุดา ทุมมา

ครอบครัวที่ไม่ถูกคัดเลือก สามารถลงทะเบียนได้ใหม่

ขอให้ทุกคน สู้ๆ นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co