ประกาศรายชื่อคุณแม่ 317 ท่าน ที่ได้รับนม โครงการแม่นมอีจัน ประจำวันที่ 18 ก.พ. 64

เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศรายชื่อคุณแม่ 317 ท่าน ที่ได้รับจากสังคมอีจันละมูลนิธิปวีณา ประจำวันที่ 18 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อคุณแม่ 317 ท่าน ที่ได้รับนม โครงการแม่นมอีจัน ประจำวันที่ 18 ก.พ. 64

มาแล้ววววว! ประกาศรายชื่อคุณแม่ 317 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงานลูกอดนม ได้รับความลำบาก

ทีมงาน ได้คัดเลือกแม่ๆ ที่ลงทะเบียนเอาไว้รอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคัดเลือกผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณา รวมทั้งจากการคัดเลือกข้อความ ที่ประทับใจจากทีมเเม่นมอีจัน จะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะ

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงมูลนิธิปวีณา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 17 รายชื่อ

1. หนึ่งฤทัย รินทอง

2. อรรถพล ชมเชยวงค์

3. แสงจันทร์ แสนเสนา

4. วิภาดา แก้วน้อย

5. เทียนสว่าง พุ่มพฤกษ์

6. นาซีฮาว ดูซง

7. รัสวดี ศรีสมบูรณ์

8. นิสรีน กามา

9. อัญนรา บุญรอด

10. นีรนุช แสงจันทร์

11. สุจิตรา ปานน้อย

12. นารีรัตน์ จันทอง

13. วรัญญา กล่อมเกษม

14. สุพัตรา ฤทธิมลศรี

15. อารีญา แจ่มศรี

16. กนกวรรณ พรชัย

17. สุภาพร ช่อผูก

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 250 รายชื่อ

1. ขันติ ลอยคลัง

2. ปัญญาพร สุภนามัย

3. ดวงหทัย สายวัน

4. อาทิตยา บุญช่วย

5. สุวนันท์ มีแก้ว

6. รุ่งทิวา ปุระพรม

7. อรอนงค์ ธนาเกียรตินิติ

8. กนกวรรณ ทิพย์น้อย

9. ฐานิต ต้นสาลี

10. อมรรัตน์ ดวงนาก

11. อรรัมภา เพียงเกตุ

12. สุดาพร สังข์ทิพย์

13. เกศรินทร์ สอิ้งทอง

14. ชนิดา ชัยเลิศ

15. วัลภา แสนเขื่อน

16. บุปผา อภิชิต

17. ดวงกมล มะละครบุรี

18. รอดียะห์ สิเดะ

19. วาสนา ตั้งคำ

20. สารีปะ สะอิ

21. อิสริญา แตงโช

22. ปราณปริยา พรมภักดี

23. ศิวาพร​ สวน​ทรัพย์

24. วิพร สาอุดม

25. เพลิน คงสุภาพ

26. วิจิตรา หยวแตง

27. เปรมกวิ ศรีสิงหฬ

28. สังวาลย์ เดชคง

29. อำพร ฝอยกาสินธุ์

30. ราวี เจง

31. รัตนา เซ็นยาหมัด

32. นาถยา สาด่าง

33. รัตติกาล นวลสนิท

34. ศรัญญา จันล้วน

35. ยุวดี หมีคง

36. ทิตยา ชิดเอื้อ

37. ชลดา เป็กทอง

38. ฐนิชา สุวัง

39. ชลธิดา เงาทอง

40. วารินทร์ อาบสุวรรณ์

41. วชิราภรณ์ หัตถกรรม

42. จริยา ศรีบุญเรือง

43. ภัณฑิรา นูดา

44. น้ำฝน คงนวลช่วย

45. ปนัดดา ลำมะนา

46. ศรีพรรณ วงค์ราช

47. นภาพร จันทร์อิ่ม

48. หนึ่งฤทัย สีหามี

49. สรชา ช่วยชูหนู

50. อถรรพล อ้วนทรัพย์

51. วาสนา เชื้อวงษ์

52. อัสมา สมนึก

53. นพวรรณ เกิดทา

54. ศิริรัตน์ แสงปราษ

55. สุนันทา แท่นทอง

56. สุมาลี ช่อลำดวน

57. สุธาวรรณ ยะจะนะ

58. สุภาพรรณ จันทะภู

59. เสาวรส หมัดหมัน

60. เนยผมมะเทษ

61. ฐิติพร ทองกลม

62. นงลักษณ์ นักดนตรี

63. อุบลรัตน์ สุดฝ้าย

64. วรรณวิศา หวันสนิท

65. พัณณิตา ชัชวาล

66. รุสนี ดือราแม

67. ศิริวรรณ จวรรณะ

68. พิชาดา ภู่หลักแก้ว

69. รวยรินทร์ แสงสาร

70. สุนทรี แก่นสลุง

71. สมพร เปียนขุนทด

72. ไอรดา อินขลิบ

73. อคพล ทิมหอม

74. นุสณี มีบุญลาภ

75. อรอุมา รองจำนงค์

76. โสมภิกา พันธ์ภาวงศ์

77. พัชรี เขียวบู่

78. ศิริรัตน์ พรมผาย

79. ชนิดาภา สุกุลทา

80. ไลหล้า ใจดี

81. ชมพูนุท​ พิมเสนา

82. สุวนันท์ หาญกุดเลาะ

83. ปริศนา นนท์ศิริ

84. นูรสุรัยนี ดาโอะ

85. ฐิติมา สายชล

86. ชุติมา ทัพแสง

87. รุจิรา ฝังนิล

88. จำเรียง สีเงิน

89. อำภา แซงวงศ์

90. นิภากรณ์ ตรวจนอก

91. กัญจนา กาสัน

92. ศุภลักษณ์ เนาวะดี

93. วิเชียร ขาวสม

94. สุทธิดา ไชยสุวรรณ

95. นิตยา เล็งหา

96. นุรฮาซีกิม กือจิ

97. ลินดา สุวรรณเพชร

98. รัตนาภรณ์ แสนนาเรียง

99. อรพรรณ กุมารเพ็ชร

100. สุภาพร วาสิงหน

101. รัชชนก สุขเสกสันต์

102. กมลวรรณ สกุลเตียว

103. อรัญญา ชัยปัญหา

104. เตชินี สึกเอียด

105. ดนุลดา ทองคำ

106. อนันต์ หนูน้อย

107. สัญญา เรืองวารี

108. ฑณานันท์ สวามิวัสดุ

109. โอ๋ อัดจันทึก

110. สุรัตนา แก้วแสงสิม

111. กุสุมา กล้าสมุทร

112. สุจิตรา บ่อหนา

113. พงศธร แนบเนียร

114. พิลาวรรณ หารธงชัย

115. ภุมรีย์ สุขผล

116. บุญรวย ราชแป้น

117. กรวิทย์ เพชรราช

118. สุวนันท์ พรมชาติ

119. ฮาบีหบ๊ะ กาหลง

120. สุนทรี​ ดิน​ซอ

121. สุวิชาดา ย่างเยื้อง

122. สุมลฑา คลิ้งขลิบ

123. จีรวรรณ ม่วงอ่อน

124. สุพรรณี ประทุมชาติ

125. ธารารัตน์ สีกาวี

126. นุชดา มินทะขัด

127. วิไล เรืองเดช

128. นันทิชา เจริญ​ธรรม

129. เบญจวรรณ อกแก้ว

130. ศุภสุดา พุกไชยนาม

131. มูรีย๊ะ​ เชื่อง​ยาง

132. สุดารัตน์ หมานจิต

133. ภัทรานิษฐ์ สีลาพล

134. วรรณภา คำศรี

135. ปนิดา เพชรศรี

136. กัณฐชา ไกรสวัสดิ์

137. ปรวรรณ เพียรธัญกร

138. พิชญาภา ใจปลื้ม

139. กนกพร อินทร์แปง

140. วนิดา คูนิอาจ

141. วิภาพร อยู่ด้วง

142. อรทัย ป้ายนอก

143. เนตรอาภรณ์ นาคีไฟ

144. กิตยา การบรรจง

145. วนิดา ชำมะลี

146. รุจิรดา​ คำโคตรสูนย์

147. นุชนาถ ขำอินทร์

148. ศุภาวรรณ ยงคะวิสัย

149. ดวงกมล พิมพ์สวน

150. ธันย์ชนก ชลเขตต์

151. สุพรรณนิกา อ่อนไทย

152. ปวันรัตน์ ลับโกษา

153. วารุณี อาดำ

154. สายใจกลิ่นขุนทด

155. รูสีดา ดือราแม

156. สมพันธ์ คล้ายเพชร

157. อริสรา ชายดำ

158. จงรักษ์ จวงจันทร์

159. รสริน กางโหลน

160. ชลาลัย ทรัพย์โนนหวาย

161. อารตี เชื่องยาง

162. บุษยมาศ ล้อมวงษ์

163. หทัยรัตน์ สมสี

164. ศิริวรรณ เจริญพร

165. ดวงพร ฟักดวง

166. กรรณิการ์ ประจำถิ่น

167. อาทิตยา จิ๋วสวะ

168. พิณทุศร หนูเพ็ง

169. วิภวานี ศิริพยัคฆ์

170. สุรภา โวหารวัน

171. ดารารัตน์ สุรัตน์

172. ธิดารัตน์ ไชยะโอชะ

173. เมษา บุญรอด

174. พรรณพสา แข็งขัน

175. กานดา บุญชื่น

176. ชุติมา เอี่ยมโอภาส

177. นิตยา กุศรี

178. กมลวรรณ รัตโส

179. รัชดาพร ใจธรรม

180. น้ำฝน ผลดิลก

181. บุษราคัม ทาทอง

182. รอสนันนี เหะหมัด

183. กมลชนก บุญประเสริฐ

184. รัติกาล การชะงัด

185. จันทิมา กลิ่นทอง

186. เกศินี แสงอรุณ

187. มณีนุช มะโนสมบัต

188. ณิศาชล เพวงค์

189. วิลาพร วงกาษา

190. วันสิกา อินทกุล

191. อนงค์ลักษณ์ กันยาบัญดิษฐ์

192. ปัทมา บ่ายคล้อย

193. อภิลักษณ์ เคนานัน

194. อนุชา มันศรพรหม

195. พัชราภรณ์ เสนราษฏร์

196. ชลธิชา ใจบุญ

197. นารถชนก พิมพาหนู.

198. วรวลัญข์ ดำดา

199. กรกมล บุญเรือง

200. วิไลลักษณ์ ทองหมุน

201. ณัฐริกานต์ งานฉมัง

202. ปารมี วรรณสินธ์

203. พิมพ์วิมณ บุษยาพันธ์

204. นันทนา โพธิ์ไพจิตร

205. ธิติกุล ฉันท์วีรโยธิน

206. ศิริพร​ คำ​​บุญ​ชู

207. วันเพ็ญ ถ้วยทอง

208. เปาะญัสมี สาเกเอาแซ

209. สุกัญญ เบิกบาน

210. นงภัส สิงห์อาษา

211. สาวิตรี ทองใบ

212. สุภาวดี ชัชวาล

213. ชลธิชา โพธิ์สิงห์

214. ศศิวิมล พัฒิพรม

215. เพชรรัต สุพวาลย์

216. สุรีรัตน์ เก่งกระโทก

217. ดวงพร พรหมศาสน์

218. วซีรา ดูระแน่

219. สุมน นิมา

220. วิกาลดา บุญผ่อง

221. สายธาร แดนนาวาท

222. จิราภรณ์ สาหมะ

223. นิศาลักษณ์ ปานสังข์

224. ชยาภรณ์ จันทรดิลก

225. เยาวเรศ ทองสวัสดิ์

226. วิไลวรรณ วงศ์วีระชาติ

227. นัทธมล จันเรืองศรี

228. เปรมปรีญา มีทิพย์

229. เปมิกา ทุมมี

230. ปณิดา นันทะเขต

231. ปราณี มารทัศน์

232. ทิพวรรณ​ รัตน์วรรณ์

233. บรรจง​ ​ยา​โล

234. อานนท์ อามีเราะ

235. อนุวัฒน์​ แก้วหนองปิง

236. สุดารัตน์ อาหลี

237. วรรณภา ขำวิไล

238. ธัญชนก นนตานอก

239. นิภาวรรณ แก้วมุขดา

240. อภิญญา วงค์อาษา

241. วรรณวิภา สีจันทร์

242. สกาวรัตน์ ลิ้มโสภิตพรรณ

243. ณรงค์ ยืนยง

244. ดาลิณี ปานเส็น

245. สุกัญญา บุญเผือก

246. ยุพดี เหลาแตว

247. ชัชฎาภรณ์ ขุนเศษ

248. ยุพา กิ่วไธสง

249. ณัฐณิชา เจริญสุวรรณ์

250. วศิมน กาญจนถาวรกุล

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. นะฎธิลักษณ์ ทองสีสัน

2. วีระกิต ไชยลา

3. อัมพวัน ขำจันทร์

4. นัฐพงษ์ คาวี

5. หม๊ะชง เสาะมะลี

6. พรทิพย์ บัวจันทร์

7. พยอม บุญยัง

8. ณัฐนิชา ทุมมา

9. บุณฑริกา อ้ายเตรียม

10. สโรชา โสดสง

11. อภิญญา เจริญรัมย์

12. นุจรีย์ จำปาทอง

13. จีรวรรณ บุญอยู่

14. ชัญญาภัค จันมณี

15. อังคณา เพ็ชรแดง

16. ทองลา วรรณวิจิตร

17. สมใจ หัตถะกิจ

18. ชยาภัสร์ บำรุงจิต

19. นรูมา มามะ

20. ฟ้าใส พรหมบุญ

21. ฝนทิพย์ ปัญจะ

22. นริสรา ชื่นชอบ

23. พีระพงศ์ ป้องปาน

24. ปัญธิชา ศิริโก

25. ปรมาภรณ์ โพธิกัลยา

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. เสาว์ลักษณ์ เรืองอ่อน

2. สุรชัย ปัดร้าย

3. พรนภา บุญรักษ์

4. เพ็ญ จิตประสงค์

5. อรพรรณ เนตรเทียมจันทร์ (แพมเพิส XXL)

6. ณัฐนิชา วงศ์ภูดร

7. อะนงรัก มูลทองสุข

8. บุญฑริกา อ้ายเตียม

9. นราวดี ดอเลาะ

10. ดารากร เดชพลมาตย์

11. นูรียะห์ อาแว

12. สุวรรณา ใบละ (แพมเพิส XL)

13. ปาริชาติ ทาให้งาม

14. ชวลิต พูนปาน

15. พิมธิดา​ มาศวรรณา (แพมเพิส L)

16. อธิตยา ปะหนะ

17. สุกัญญา ส่งสิงห์ (แพมเพิส M)

18. จุรีรัตน์ สุวรรณโณ

19. สุดาวรรณ เพชรเทา

20. ปนัดดา ตาติจันทร์

21. พิศมัย บัวทอง

22. ณัฐเศรษฐ เนียมทัด

23. สุวรรณา ใบละ

24. อภิชัย อูมา

25. ชลละพร ทะเลลึก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co