ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ กล่องกำลังใจ 177 รายชื่อ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 23 ก.พ. 64

เช็กเลย! 177 ครอบครัว ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 23 ก.พ. 64

รายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องกำลังใจจากสังคมอีจันมาแล้วค่ะ!
วันนี้ (24 ก.พ.64) อีจันประกาศรายชื่อ 177 ครอบครัว ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ที่ลงทะเบียนรอบวันที่ 23 ก.พ.64

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จาก มูลนิธิปวีณา จำนวน 77 คน

1. นิตยาเจิมทอง

2. สุปรียา บุญเกื้อ

3. รอนเนียนเจดีย์

4. มาลี อินทร์คำ

5. พิรัตน์ช่างเหล็ก

6. ประจวน วังสาร

7. พลพล ตาทอง

8. นิตยา พวงพุ่ม

9. ชัยวัฒน์มนสุทน

10. ชีพ ตะกรุดทอง

11. มา แถวถาทำ

12. กัณหาศิลปปรีชา

13. สำเภาทุมไม

14. วิเศษ ประทุม

15. สิริพร ชัยวงศ์

16. เฉลิมพลผ่องอำไพ

17. รวิพร เพราะทอง

18. น้ำฝน เปาแก้ว

19. มาเรียมหะเล๊าะ

20. บังอร ริตะนนท์

21. เล็ก สุภบุตร

22. วนิดา บุญศรี

23. ภรณ์ สุมัญชา

24. อุไรวรรณโคตะเสนา

25. น้ำฝน อินลอย

26. สมิตรผ่งจันทร์

27. สุภาวดีใจกุล

28. น้ำฝนบุญเคน

29. โสรญา ฉ้องหมุน

30. ธิดารัตน์แซ่อึ่ง

31. ณัฐณิชา ไชยกาล

32. อุไร เจริญยิ่ง

33. อนุชา กลิ่นหอม

34. จิยาพร นาคเสวี

35. สมจิตรเนื่องชมภู

36. นิยดา แตงอุดม

37. การียา เระมา

38. วัลลีเหล่าพิจิตร

39. ฐิติมาสุวรรณรัตน์

40. ชลดา พินเอี่ยม

41. เสถียรศรีละชัย

42. สีตีอายา ดาแม

43. นารี ลาโคตร

44. นิลวดี สุพรส

45. ไพรวัลย์เค้าทอง

46. โซเฟีย พาลีชม

47. หัทยาเสือเหลือง

48. สุธดา ชูแก้ว

49. ภัทรพรกลางประพันธ์

50. สุรีย์เลิศจิตกุศล

51. พิกุลนามปัญญา

52. วันเพ็ญแตงอ่อน

53. สุจินดา มังษา

54. อัจฉราวรรณไวยสาลี

55. จารุวรรณหมันหลิน

56. นส.นารีนาทเห็นภูมิ

57. วชิราภรณ์สิทธิมาตย์

58. นิลาวัลย์คุยพร

59. นส.จิราภรณ์กาดนอก

60. นส.นุชจรินทร์ชัยโสดา

61. นส.ดวงธนพรทรัพย์ปรุง

62. นส.มาลาตีจะเภาะ

63. นส.สุพรรณษามีทองคำ

64. นส.สุกัญญาหวังอยู่

65. นายจิรัสย์ศรีรอด

66. มิรันตีวงศ์วิริยะชาติ

67. ณัฏชนิภากลัดนุ่ม

68. นส.น้ำฝนแดงไพบูลย์

69. นส.วัสสิกาทองส่งโสม

70. นวินดาศักดิ์แสน

71. นิชาภาธรรมบุตร

72. นางสมศรีแก้วสองศรี

73. รอกียะห์โตะแจ๊ะตุ

74. เจนจิรา สมใจ

75. กาญจนานาคภู่

76. นส.ปทุมมาวิลา

77. นส.ราณีสูน่าหู

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จาก เพจอีจัน จำนวน 100 คน

1. สุพัตรา บุญผ่อง

2. ใบบุญ ทิศอาจ

3. อัจฉราณี พุ่มทอ

4. ณัฐพล กิ่งเกษ

5. กีรติ จวรรณะ

6. ประออม หนักตัน

7. จรัล เหล็กดี

8. พัชพล บุญสูง

9. รอมือละ หะลี

10. มนตรี ขันสิงห์

11. สกุลรัตน์ วงษ์ปุ่น

12. ทองแดง แก้วพันธ์

13. รำพรรณ เสวะดี

14. วรนุช ทองอินศรี

15. กันธิมา บุญสม

16. สุภาพร คะเรรัม

17. พงษ์วิลัย ทีฆะ

18. แวหะมะ อีซอ

19. รัชนี ภู่ทับทิม

20. อานันต์ เซ็งเมาะ

21. รุ่งอรุณ ปราบจะบก

22. สายพิน เหลาอ่อน

23. จันดี พรมสอน

24. ทองมี บั้งทอง

25. สาคร เหมุทัย

26. อรวรรณ ภูหล้า

27. อำพร ฝอยกาสินธุ์

28. ศิราพร แผ่นทอง

29. สุดารัตน์ กอกลาง

30. จิราพร กันทรัตน์

31. เสรีประสมสินทร์

32. จรวยพร ปัญญา

33. ธีรชัย เทศธรรม

34. กฤษณา คล้ายฉ่ำ

35. สุพรรณี ทัยอ่อน

36. สุรนันต์ พรมนิต

37. จันทร์เพ็ญ นวลคำมา

38. นัทฐา เดชบุรัมย์

39. จริยา มาบุญลือ

40. ปทุมวรรณ ชายสีอ่อน

41. รัชชนก ก่ำแก้ว

42. กรทิพย์ นพพรพรหม

43. มนทิตา เหวยรัมย์

44. กรรณิการ์ยศรุ่งเรือง

45. สิทธิชัย ดินเมืองชน

46. รัชนี นิ่มโฉม

47. ชัญญานุช รัตนแผ่

48. อรสา บุญมานนท์

49. แพงศรี คอกสี

50. อรณี สีบุบผา

51. วัชรี สมตัว

52. วิรัญญา ป๊อกตั้ง

53. วราลักษณ์ ศรีบุตร

54. สุกัญญา อานูน

55. อมรรัตน์ ลาจันทึก

56. ชนิตา พิกุลแก้ว

57. รมณ สมพรนิมิต

58. คอลีย๊ะ ยาดำ

59. เอียะห์ซานกลิ่นมาลัย

60. คูณ วงค์ษา

61. มยุรี สมัครการ

62. มลทิวา บุญตา

63. ทองจันทร์ พิศณุ

64. ดวงพร ศรีเมฆ

65. คำพู ชัยคำ

66. อัมพร สามารถ

67. นิภาภร น้ำใจตรง

68. กัลยาทิพย์จาบประโคน

69. กัญญาวีร์ กล้วยหอม

70. เมยวดี สุวรรณบุตร

71. ญานิกา สิงฆาฬะ

72. อุษณา ดาราไก่

73. ไพรินทร์ ระเวง

74. ณัฐกาล พอตาแสง

75. ทองคำ หาบุญมี

76. สุกัญญา​ มีแสง

77. อินของ ละขะไพ

78. เสริฐลอยเลื่อน

79. กมลชนก โสชุมภู

80. วีระ อ่อนมา

81. โซไรดา ยูนุ

82. ไอยลดา​ จันทร์วงษา

83. วิมลศรี ถวิลบุญ

84. ทัสณี มะยาเต็ง

85. สุกาญดา อินสิงห์

86. วรรณา สกุณี

87. พรม นรดี

88. รัตติยากร ใจเที่ยง

89. อาริสรา คงประเสริฐ

90. มณีรัตน์ วุธายุทธ

91. ญัฐพร ทวีพันธ์

92. ดาวัลย์ เผือกนิสัย

93. รุ่งนภาถิ่นเจริญ

94. ปัญจมา ผาโคตร

95. สมใจศรีบุญเรือง

96. อินทิราคำหารพล

97. นนธิชา จันทะเรียง

98. กิตติยาเลาหะสัมพันธ์พร

99. พจมาศ ดาทอง

100. กมลชนก เชียรรัมย์