ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ กล่องกำลังใจวันสุดท้าย ! (24 ก.พ. 64)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ กล่องกำลังใจวันสุดท้าย ! (24 ก.พ. 64)

พ่อแม่พี่น้อง เช็กเลยจ้า ! 180 ครอบครัว ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 24 ก.พ. 64

วันนี้ (25 ก.พ.64) อีจันประกาศรายชื่อ 180 ครอบครัว ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ที่ลงทะเบียนรอบวันที่ 24 ก.พ.64 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับโครงการกล่องกำลังใจจากอีจัน X มูลนิธิปวีณา ปี 2 เฟส 1

ส่วนใครที่ยังไม่ได้ ไม่ต้องเสียใจนะคะ เจอกันเฟส 2 น้า

รายชื่อจะมีใครบ้าง ไปดูเลยค่ะ

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากมูลนิธิปวีณา จำนวน 80 คน

1. อินผ่องเทพคะ

2. เอนกสารเถื่อนแก้ว

3. สำราญ มาลี

4. กมล ชุมนุมชาติ

5. การีมะ กาเดร์

6. สุนีรัตน์ขันทอง

7. วราภรณ์นิลอุบล

8. สุพรรณีภูมิสูง

9. ธัญญารัตน์ปิ่นแก้ว

10. นฐพรรณ สาระคุณ

11. บัวพันธ์มณีชัย

12. แสงเดือนพรมภิบาล

13. พรทิพย์หาญประสพ

14. ขวัญจิราราคาแพง

15. วนิดี แสงปราบ

16. ปัทมีแวดือราแม

17. กัญญา วุฒิ

18. กิตติกรเขียววิจิตร

19. อภิสราแก้วกล่ำ

20. สุมาลีขวัญเรืองรอง

21. ปานอมเมืองมานิตย์

22. แสงจันทร์ ภูดี

23. ณัฐพงศ์อ่อนสุระทุม

24. สมฤทัยพละศักดิ์

25. สุพรรษาฤทธิ์นุ

26. ชฎาพรบานชื่น

27. จันทิมาพรมเสนา

28. ฐนันท์แสนสอาด

29. กาญจนา คำสิงห์

30. มะลิ บนพิมาย

31. อำภาพร โพธิสม

32. วิสา แก้วจุมพล

33. อรวรรณ ปัญโญ

34. วัลยากิจสวัสดิ์

35. สุรัตน์สุขสกุล

36. สมพร กลั่นแก้ว

37. หมาด ทับโทน

38. ฟองจันทร์จันทร

39. สมบูรณ์มุสิกพันธ์

40. ชูชาติ ใจเงิน

41. สมพงษ์ มีบุญ

42. จตุรภัทร ทองใบ

43. กิ่งแก้ว คำนวณ

44. สาลี แก้วกล้า

45. ดวง อารมณ์

46. ดวงเนตรเหมืองจา

47. บุญทัน สัพพกา

48. ชลธิชา ชายสงค์

49. วาสนาดี เปศารี

50. วิน หอง

51. สมฤทัยสุโข

52. กุสุมาหวงหาม

53. อนุธิตาคำแสน

54. นุจรีย์อุฤทธิ์

55. ยะยี

56. วนิชยา แจ่มศรี

57. นิตยา บุตรโคตร

58. ปรียานุชคุนประโคน

59. ราตรี น้ำเงิน

60. รุ่งฤดีบัวเขียว

61. สายสุนีย์พรานบูรณ์

62. ศุภาวรรณเรือนพิมพ์

63. เบญจวรรณจิตตะปาโณ

64. เบญจวรรณอางเสน่ห์

65. ซีร่า ดือแม

66. การีมะ สาแม

67. ศิริรัตน์ตาติจันทร์

68. โกมินทร์เลื่อมนาค

69. รัชณูภูแช่มโชติ

70. พรรณิภา วรวงค์

71. เบญญาภาศรีบุญนา

72. วันดี ธงเทียะ

73. ตารางดีหุ่นพระกาศ

74. ราตรี วรบุตร

75. จุฬาลักษณ์รักษาวงศ์

76. เมาะ หะยียะพา

77. ฑิมพิกาเจียจินดา

78. รัตนาภรณ์เชื้อวังคำ

79. ศิริพรพิกุงศรี

80. บุญวาส ไชยลอด

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน 100 คน

1. นฤมล บัวผัน

2. วรรณทนา มีป่าน

3. สุทัตตา พรมมาวัน

4. พงษ์นรินทร์จันทร์ต๊ะตื้อ

5. ณัฐพล มะโนมัย

6. ดารณี อุดม

7. จรัญญา มานิตย์

8. สุรรณี ศิริอรรถ

9. กมลรัตน์ จันทร์โสม

10. วิชุดา บาอินทร์

11. นันทยา อินพิทักษ์

12. อัมรีณา เจะหะ

13. ลูกแมวหวานชะเอม

14. เทียนขวัญวงศ์ราษฎร์

15. อรอนงค์ ทรงผูกจิตต์

16. ปรัฐกร หาสุข

17. ณัฐนี สร้างคำ

18. อานนท์ เอี่ยมละออ

19. ซูไรดา จะปักยา

20. กนกกร ค้อชากุล

21. ศิริวรรณ หีดแก้ว

22. สุนันท์ สูตรไชย

23. อารมย์ โพนทอง

24. รสเปรมรัตน์แก้วมาลี

25. กฤษดา แสบงบาล

26. ฐตินันท์ บรรลือ

27. ทองเกิน ทรัพย์ศิริ

28. สุภาลักษณ์ ช้างมูบ

29. มาโลม ชูเชิด

30. ธรรมยุทธ์ เดชแก้ว

31. พรสวรรค์ สุขอ่ำ

32. เทย ยงปัญญา

33. ใบด๊ะ สาเหะมูหลง

34. นิลาวัลย์ หมื่นเงิน

35. ฟ้าใส ชัยรักษา

36. สุพิญา พานทอง

37. บุญสม หมื่นยิ่ง

38. อรอุมามีกลิ่น

39. รอดียา เจ๊ะโด

40. กรรณิการ์ เสือทอง

41. จันทิมา วิจารณ์พล

42. นันทวัลย์คำสีทา

43. อรุณี วังคีรี

44. วันนา พุฒผา

45. พจนา ยืนสุข

46. ธณัฐชา พาลีนุช

47. อินทุอร เอกนบพระ

48. จันทร์ทิพย์ บุญเกิด

49. อัญญารินทร์ ละมูล

50. ไพโรจน์สวนเกิด

51. ผุสดี สุขศิริ

52. วรรณศักดิ์ พ่วงพลับ

53. พรพิมล กล่อมกูล

54. สงกรานต์ คำเรือง

55. จินตนา กันแก้ว

56. จันทร์เพ็ญ เสนาะคำ

57. จันทิมา บุญมี

58. กษมา โต๊ะหลี

59. พเยาว์ หารจิตร์

60. เที้ยง น้ำทอง

61. เอกพัฒน์ บุญสิทธิ์

62. นาปีเซาะ ซิมะกาเร็ง

63. สีนา กุลัดนาม

64. ฉันทนา โป้แล

65. ปิยธิดา กุลศรีธรา

66. ศิริกานต์ โสภณ

67. สุภาพร บัวเผียน

68. สร้อยฟ้า จงรักษ์

69. นิชาภา สอนกลาง

70. กุลนัฐ ขุนทอง

71. นัทธพงศ์ คงนะ

72. จิรวัฒน์ ทีมา

73. สุกัญญา เผ่าหอม

74. ประดับ สีแตงสุก

75. สุมินตรา สุพร

76. วราภรณ์ น้อยชายนา

77. วิมาดา พุ่มสอาด

78. หนูดร จำปาชาติ

79. นริศรา วันทะมาตย์

80. อัสหม๊ะ กามินิ

81. รุจิรา ฝังนิล

82. เจนจิรา คงมี

83. มะณี นามนา

84. สายฝน รักแม่

85. ชัยวุฒิ กุตลาใส

86. พิทักษ์ เกศแก้ว

87. กัญญารัตน์จุลนันท์

88. ชลลดา เม่นขาว

89. เฮนโดน ดอเลาะ

90. อัญญารัตน์ บุญนาค

91. วรรณนิดกรณ์ คำหีบ

92. สีตีนอ สะแม

93. นุชฎา ไกรนอก

94. กัลยา กึนรัมย์

95. สุภานันท์ อึ่งศรีคราม

96. สีตีอามีเน๊าะซูหลง

97. นาคือ จะนะ

98. นงนุช พรรณบุตรี

99. นงค์คราญโสวิชัย

100. วราภรณ์ ปานแก้ว

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co