ประกาศรายชื่อ 179 กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2564

เช็กเลย! 179 ครอบครัว ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อ 179 กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2564

มาแล้วววววค่ะ! ประกาศรายชื่อ 179 ครอบครัว ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน

สำหรับ โครงการ กล่องกำลังใจ เป็นโครงการที่ เพจอีจัน ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิปวีณา ด้วยการระดมธารน้ำใจจาก #สังคมอีจัน โดยเปิดให้ ครอบครัวที่ตกงานในช่วงโควิด ได้มาลงทะเบียนผ่านหน้าเพจอีจันในทุกวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จากมูลนิธิปวีณาจำนวน 79 คน

1. สยุมพร ลือแบลูวง

2. อัสวานี มะแม็ง

3. วราภา แรกเจริญ

4. ขันแก้ว พรมโกน

5. อาทิตย์ ลอยแก้ว

6. สมคิด อยู่คง

7. ศรัญญา ใจฉลาด

8. อภัสรา สิงห์ทอง

9. สุนิษา เทศสวัสดิ์

10. สิรินดา สิงงาม

11. ดานียา แก้วยอด

12. พงศกร พัดจาก

13. อริสา แวพโยม

14. อนัญญา ฉุยเนย

15. ฮุสนียะห์ ตาเยะ

16. ธณัฐชนก น้อยนาก

17. เบญจวรรณ มาตรา

18. วิไล ปาละเขียว

19. การะเกด มูลวัน

20. สมเกียรติ เจ๊กจันทึก

21. บัวแอ่น สุทธิแสน

22. รุ่งราตรี รักประเสริฐ

23. อำนวย สุวรรณกูล

24. เหรียญ จันทร์แดง

25. สุชาดา แก้วทา

26. ดวงเดือน คำแหง

27. เบญญกานต์ นุ่มนิ่ม

28. สกาว มงคุณวัด

29. ณัฏฐ์ชญา ภูมิแก้ว

30. ติยาพร คุ้มภัย

31. เข็มพร เทียนดำรง

32. พัชรพล สาทเทศ

33. พัชนี หลวงป้อม

34. กัญจน์พิพัฒน์ ศักสิทธิ์สกุล

35. พิราพร แสนต่างใจ

36. มลฤดี ห้าหวา

37. อัญชลี แพพิพัฒน์

38. นางปรีดา บัวเล็ก

39. สุรัตน์ พานเพชร

40. อนุวัฒน์ ทรงกด

41. รติมา แววจะบก

42. ภัณฑิรา แซ่ลี้

43. สำเนียง แก้วเกิด

44. รุจี มนูธรรม

45. ทองศรี ขันติวงศ์

46. อรุณี วงคีรี

47. พจนา ยืนสุข

48. มาริสา จันฟัก

49. ปทุมรัตน์ เหมือนเพชร

50. สนอง ศรีบัวจัย

51. นูรมา บือแน

52. พลับพลึง สิทธิสุข

53. รุ่งนภา มากมูล

54. รัตนา บุญมี

55. ธนารดี พูนบางยุง

56. ปราณี มณีรัตน์

57. วรรษชลา พวงร้อย

58. พรทิพย์ ธรรมทาทอง

59. สุพรรษา ประสิทธิ์พร

60. นรินทิพย์ ทาระตะ

61. นภาพร ใจรังกา

62. กาญจนา เหมพิจิตต์

63. ประวีณา สัตตยาสัก

64. ฉัตรมงคล ศรีภูวงษ์

65. วิภาพร คำใบใหญ่

66. สุพรรณี เหล่ากลาง

67. ถาวร ไม้จันทร์

68. สุพจน์ ดอหล้า

69. พิมพ์สุภา จะแตะ

70. ปาริชาติ แซ่ลี

71. สุรัตน์ ต๊ะต๊ะ

72. อรไพลิน บุบผา

73. พรวลัย เตโชประดับเพชร

74. ณัชชา อินทร์อ่ำ

75. ภาวดี เปลี่ยนนุ่ม

76. ฝน ศรีจินดาสายชล

77. สุไวบะ ซาเฮาะ

78. นงคราญ มณีจันสุข

79. ณัฐนันท์ จูมคำ

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน 100 คน

1. นภารัตน์ พินิด

2. อโนมา บุญถม

3. จันทรา จันทรสุข

4. สาบูดิง มาซิดง

5. อารยา บุตรสุรินทร์

6. ขจร ฉลูทอง

7. น้อย ไชยเจริญ

8. ขวัญใจ ทักษิณ

9. หทัยชนก บุญยงค์

10. มูซำมิล จีนกลับ

11. จริยาพร มนตรีปัญญา

12. สาปีย๊ะ นิแต

13. ลอง ทับช่วยขวา

14. นิภาพรรณ อินสุ่ม

15. ฐิตชยากรณ์ เรืองศรี

16. สะอารี แวหามะ

17. นภารัตน์ พันวิลัย

18. ศรีแพร พลเยี่ยม

19. อลิตา ไกรณรงค์

20. โสภา อําภาวงศ์

21. ภัทรธนัตถ์ วัฒนพรหม

22. สาวิตรี ทองใบ

23. เสาวนีย์ วังประโคน

24. พรทิพย์ สาลี

25. วันเพ็ญ แซ่ย่าง

26. รุ่งวิลัย ระหัส

27. สกาวรัตน์ เกิดวั่น

28. ซารีนา บราเฮง

29. กฐิน ศิลบุญ

30. พลธิรัตน์ ศรีภูมิ

31. มะลิลา แสงสาลา

32. กีเย๊าะ สามะแอ

33. สุวิทย์ กั้สิทธิ์

34. นันทิยา พันธ์นาง

35. นิสาชล สุขสำราญ

36. สุพิชชา คนโทครบุรี

37. ซูอัยมี บากา

38. สุนันทา จันปา

39. อิทธิพร อันดารา

40. น้ำทิพย์ อินทร์จันทร์

41. วารี ขำมาก

42. สุรเดช คำภีระ

43. ซูไวบะห์ เส็นหมาน

44. สมสกุล มิตรรัก

45. กัลยรัตน์ สารสอน

46. พัชรีพร ตันติยะกุล

47. อินธิรา ลาวงษ์

48. ณัฏฐ์วัฒน์ ศิลาไศรย

49. จิราพร ละขะไพ

50. พารีซา สะอิ

51. พรทิพย์ บรรจบราช

52. นรินท์ วุ่นอภัย

53. เจนจิรา สุวรรณศิลป์

54. หนึ่งฤทัย จีนสุทธิ์

55. สุพรรษา ขุนอินทร์

56. พาตีก๊ะ เจะแล

57. วนิดา พรมแดง

58. จารุณี ร่มจำปา

59. นริสรา สุภมาตา

60. นริสราค์ ทวีสิทธิ์

61. จันทรกานต์ กงศูนย์

62. แพท เบญจวรรณ

63. สุกัญญา พินยศ

64. ศิริพร พันธุชาติ

65. พิเชษฐ์ โมคลา

66. พวงเพ็ญ มณีศรี

67. สิริรัตน์ บริสุทธิ์

68. เสาวลักษณ์ แนบเนียม

69. วรรณา เมตไตรย์

70. พิมภา เหลาะหลง

71. สุพัตรา จันทร์ดี

72. รือฮานา สาและ

73. จันจิรา จันทร์รอด

74. ชนิดาภา อภัยโส

75. ปรารถนา ทองสิน

76. ละออง สันติภพ

77. ซาลีฮะ บราเฮง

78. ปัตมา มุสิริ

79. คอลีเย๊าะ มามะสาเร็ง

80. รุ่งนภา พิมาน

81. รุ่งนภา สุรยุทธพงษ์

82. ทิวาพร อ่อนสุดรักษ์

83. เสาวลักษณ์ ข้องนอก

84. สุวรรณา นะทำมะนุ

85. สถาพร อินจันทร์

86. พิมพิไลย แก้วนนท์

87. ภาวินี หมู่หาญ

88. วิเชียร ขาวสม

89. ดารณี พีรพิริยะชัย

90. ธัญญรัตน์ ผาสุขขี

91. ขวัญเรือน แสนพะเนาว์

92. สุขใจ ใจแก้ว

93. ละอองดาว สังข์ทอง

94. กัญญานาถ จักทอง

95. แก้ว ยอดถา

96. ธิติมา ช่องกลาง

97. ยานิง ยาลี

98. ซารีปะ สะอารี

99. ปวีณา บินอุมา

100. สลักจิตร กันวิเชิญ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co