ประกาศ 200 รายชื่อ ได้รับนม โครงการแม่นมอีจัน ประจำวันที่ 11 มี.ค. 64

แม่ๆ เช็กด่วน! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 200 รายชื่อ แม่ตกงาน ลูกอดนม ที่ได้รับนมจากสังคมอีจัน และมูลนิธิปวีณาฯ ประจำวันที่ 11 มี.ค. 64
ประกาศ 200 รายชื่อ ได้รับนม โครงการแม่นมอีจัน ประจำวันที่ 11 มี.ค. 64

200 รายชื่อคุณแม่ ล็อตสุดท้ายของ ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงาน ลูกอดนม ได้รับความลำบาก ซึ่งทีมงานได้คัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผ่านรายการ โควิดทูเดย์ รายการ Morning talk...กับอีจัน และทางเพจอีจัน จะมีใครบ้างไปดูกันค่ะ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิดทูเดย์ วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ชบา เจ๊ะโส้

2. วนิดา สมแก้ว

3. แสงเทียน สุคำหล้า

4. ฟ้า คำภูมี

5. ณัฐมล ใบตานี

6. คณพร เฉียบแหลม

7. กมลภู ดวงแก้ว

8. ปาตีเมาะ อาลีมามะ

9. สุดลัดดา อนุชา

10. หทัยกาญจน์ วามะเกตุ

11. ธิดารัตน์ นิรพันธ์

12. กมลทิพ ฟ้ากรรมการ

13. นูรี บาโง

14. นันธิญา ประพรม

15. พิกุล สุระคาย

16. วิราณี กาละปักษ์

17. เกสินี แสนใจมงคล

18. อรอฟะฮ์ สาและ

19. ภรณ์ทิพย์ บูตวัง

20. ชุติมา เนตรผง

21. พรพิมพ์ ศรีเจริญ

22. ปรียาภรณ์ มั่นหมาย

23. เชษฐธิดา อามาตย์

24. อุไรวรรณ คำทองยศ

25. ซูนายอรา อีแต

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1 สุภาภรณ์ เทศกระโทก

2 อารียา หวัง

3 วิภาพร สุทธิวงศ์

4 ดวงใจ เพียชิน

5 ณัฐกานต์ หมาดตา

6 สุวรรณา ลุยจัตุรัส

7 จารุวรรณ สระธรรม

8 กฤษณะ ชำนาญเขตรกรณ์

9 นันธิดา บัวแก้ว

10 อรุณวรรณ์ ปานขลิบ

11 ประไพศรี พัฒน์พริ้ง

12 มินตรา สุวรรณชัยรบ

13 พรธิดา มามาต

14 นาคือ จะนะ

15 อรพรรณ วาลุลัง

16 รัตติกานต์ บุหลาด

17 สายฝน ยมภูมี

18 สุวรรณรัตน์ บัวทอง

19 มาลินี คมทอง

20 เเยนะ แลฮา

21 พัชราวรรณ บัวชุ่ม

22 อำมรินทร์ แก้วประเสริฐ

23 นาอีมะฮ์ เจะแต

24 ธัญญาพร ทองสายใหญ่

25 สัญญา ศรีบุรุษ

สรุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 11 มีนาคม 2564 จากเพจอีจันจำนวน 150 คน

1. ฮานัน มาตัดสา

2. พฤษา ทองรอด

3. ศรีสุดา วุ่นพันธ์

4. กิตติพร แต้มฉิม

5. ประนอม โคฮสอาด

6. วาสนา บางจาก

7. นัทมนต์ พอกจันทร์

8. มณีรัตน์ ใจฝั้น

9. วรรณนิสา ตั้งใจ

10. อรสา แสงจิตร

11. กนกวรรณ สังข์นุ่น

12. ขวัญจิตร หวานหู

13. กาญจนา สวัสดิรักษา

14. เจนจิรา ศรีเหม

15. สุรีรัตน์ เกตุมี

16. นูรมา แวหะยี

17. กันติยา สิงห์คาน

18. อามีเน๊าะ เตาะสาตู

19. อรวรรณ์ยา อ่อนทุม

20. ฟัตตู แปะอิง

21. พาดีล๊ะ ยามู

22. คอดีเยาะห์ เจะแม็ง

23. นพวรรณ ปานสวัสดิ์

24. ยุภาวัน นวนจันทร์

25. นุสรี ดาราเม็ง

26. รุ่งทิวา คำอู

27. ธันยบูรณ์ ทองนวล

28. สุมินตรา โน๊ะสุธรรม

29. นูรี ยุกง

30. อารีรัตน์ ม่วงมณี

31. ฮุสนา เวลาดี

32. ฐิติภรณ์ อิ่มสวัสดิ์

33. กุหลาบ อาโน

34. กมลรัตน์ จันอบ

35. นูรีดา ลาสมัน

36. ไหมทอง สุวรรณะ

37. มลฤดี เพ็ชรพ่วง

38. สุไรรัตน์ เจ๊ะนิ

39. อรอุมา ประสงค์ผล

40. วินทร์วรกานต์ มาตรภูธรณ์

41. ปัทมา เต็ง

42. นภัสสร วาทีตรง

43. วนิชชา นาวงษ์

44. สุกัญญา ต่ายธานี

45. ฮาผือเสาะ ลาบูอาปี

46. ยุธิดา พันธ์สำโรง

47. นิอาซียะ อาแวกือจิ

48. สุนิตย์ อินใหม่

49. อัญชลี ชมภู

50. นูรฮาซีกีน บือราเฮง

51. อารียา อาจหาญ

52. รุ่งอรุณ พรหมภิบาล

53. ชียาภินันท์ ชมโลก

54. มะรอมลี สาเหาะ

55. เพชรลดา ไพล้า

56. ไอนีอาตีระ กอซอ

57. จิรพรรณ วงศาชล

58. โสธิดา โพธิ์เงิน

59. ยุภาดา โจระสา

60. มนต์ธิตา หนองน้ำเย็น

61. รพีพร ฮกประจง

62. สุชาดา จังพานิช

63. เจะเสาเดาะ เจ๊ะฮามะ

64. นวพร มาตลาด

65. ยุภาวดี สังขรมย์

66. ศันสนีย์ แสงโคม

67. ทวีพร สุโข

68. สังวาลย์ ภูดวงจิต

69. เยาวพร คนหลัก

70. พัศริล ปีกะ

71. วรรณิกา กล่อมศรี

72. อนัญพร ออทะขันธ์

73. กันย์สินี สัญจรโคกสูง

74. จักรกฤษณ์ หามวงค์

75. ธนมน กันภัย

76. ฮามีดะห์ มะแอ

77. พิชานนท์ นวลจุ้ย

78. สายภู สุริยพงษ์

79. นูรีฮัน นามะ

80. นูรีดา นามะ

81. นิตยา สมเกษร

82. อาทิติยา อุตเทน

83. อารีรัตน์ มาศโอสถ

84. กาญจนา ไม่เที่ยง

85. ฤทัย แสนคาร

86. พิไลลักษณ์ ลูกเล็ก

87. พจมาน ยมเกิด

88. นฤสรณ์ สุขเกษม

89. วิจิตรา พิศาลอัครเลิศกุล

90. ภัททิยา หงสวัสดิ์

91. รัตนาภรณ์ ศรีลาวัฒน์

92. พรทิพย์ ศิวภัทรพงค์

93. อรยา สุปัญญาบุตร

94. มลฤดี โพธิ์ศรี

95. นภาภรณ์ ธรรมศรี

96. อาภาณีย์ ชายเห็น

97. รมณ เสียงแจ่ม

98. น้ำทิพย์ เริงสมุทร

99. กมลรัตน์ ศรีพรหม

100. อาภัสรา เทพาขันธ์

101. เบญจมาศ ประสพโชค

102. แวฟารีดะห์ ดอเลาะ

103. กานต์พิชชา ทองต้อ

104. ธัญญารัตน์ สมคิด

105. บุญอนงค์ สายพิมพ์

106. พัชรินทร์ คำเชิด

107. ธนิตา แก้วอำไพ

108. นภาพร มังสาหุต

109. กิตติญา แก้วบุญเรือง

110. สุลักขณา บุญปกครอง

111. ยุภากานต์ สมาธิ

112. นูรมี เวาะผา

113. วรรวิษา ทัศนากร

114. จุรีรัตน์ ช่างเจริญ

115. นารถชนก พิมพาหนู

116. อุมาภรณ์ ศรีงาม

117. ปภาวี กงขุนทด

118. บัวทอง พิพวพอก

119. รุ่งนภา เชิดรัมย์

120. เชอเหมย ลาหุ่นะ

121. รอซีเม๊าะ ดอเลาะ

122. นันธิยา ยั่งยืน

123. วรรณิศา สุขยา

124. ชุติมา ทองอินทร์

125. ไพลิน โพร้งวงษ์

126. จุฑารัตน์ จันดาหาร

127. อุษณีย์ สิงฆาฬะ

128. ประภาศิริ สุนทรา

129. กรรัมภา เนียมใย

130. อาริสา สังข์เกิดสุข

131. ชลนิชา โสวาที

132. นอร์รียะ สะมะแอ

133. นันทิยา งามพรม

134. เมวิกา เปกไธสง

135. วรัญญา พวงเกตุ

136. เจนจิรา จันทร์ชมภู

137. พิชดา เจียมกรกต

138. ฟาตีฮะ สายสมุทร

139. ฮัสนานี มิดอมิ

140. มะปรางค์ แก้วสอาด

141. สุทัตตา วงษ์น้อย

142. ปวีณา นนทชัย

143. ปวีณา หาบหา

144. นูรุลฮูดา อามิง

145. จิราพร เทียนจันทร์

146. ศศิยานันทน์ ตระการจันทร์

147. วรินญา อินต๊ะปะแสง

148. อรอุมา ทองสัมฤทธิ์

149. วิลาสินี เอมกลาง

150. กมลทิพย์ ทุสสนา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co