มาแล้ว! ประกาศรายชื่อ 150 ครอบครัว ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ใครได้บ้างเช็กเลย

ประกาศรายชื่อ 150 กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2564 ใครได้บ้างนะเช็กเลย
มาแล้ว! ประกาศรายชื่อ 150 ครอบครัว ได้รับ กล่องกำลังใจ จาก สังคมอีจัน ใครได้บ้างเช็กเลย

200 รายชื่อคุณแม่ ล็อตสุดท้ายของ ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงาน ลูกอดนม ได้รับความลำบาก ซึ่งทีมงานได้คัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผ่านรายการ โควิดทูเดย์ รายการ Morning talk...กับอีจัน และทางเพจอีจัน จะมีใครบ้างไปดูกันค่ะ

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 11 มีนาคม2564 จากเพจอีจันจำนวน 150 คน

1. ทัศนีย์วรรณ บุญสิทธิ์

2. พิมพ์สุภา สีลาโพธิ์

3. ขนิษฐา งามนิยม

4. สุดารัตน์ ศิริบุญยัง

5. ซีรินอามานี แมเล๊าะ

6. ซูนายอรา อีแต

7. พีรดา สังขาร

8. รุ่งโรจน์ ต้นเกต

9. พรอนงค์ หลีมัย

10. ณ้ฐชริสา หัสจักร

11. ศิริพรรณ ศรชัยปัญญา

12. น้ำฝน นามธรรม

13. ลำพึง ชมภู

14. วันใหม่ อาริยกูล

15. ธัญญาพร ทองสายใหญ่

16. สุธาทิพย์ คำหล้า

17. อนัญพร สุปัทม์

18. จารุกัญญา ไพรประดิษฐผล

19. กานต์ทิตา แสวงนาม

20. ดรรชนี ปลีสนิท

21. รัตนาภรณ์ ศรีลาวัฒน์

22. วีณา ยามิง

23. อารีนา เปาะซา

24. มลฤดี โพธิ์ศรี

25. ผ่องพรรณ พิมพ์ทอง

26. อารียา หวัง

27. ณัฐพัฒน์ โยเหลา

28. ชะม้อย ชมภู

29. อาทิตยา นิ่งราวี

30. บุญอนงค์ สายพิมพ์

31. มนทิราลัย เรืองศิริ

32. ณัฐวดี แก้วไฝ

33. ฮุสนานี จารู

34. นภาพร ใจรังกา

35. อนันต์ สรสิง

36. ปภัสสร ไชยสูตร

37. ธิดาวรรณ ขวัญรัมย์

38. อนุชิต บูรณเจริญกิจ

39. วรรณกานต์ สอิ้งทอง

40. ชียาภินันท์ ชมโลก

41. อรอุมา กลับชัย

42. เพชรรัตน์ ทองย้อย

43. เกศมณี ศรีสุพรรณ์

44. สุพัตตา สัตย์ซื่อ

45. เกศริน ทองบ่อ

46. ไซดะห์ กระแสโสม

47. เจนจิรา โนนทอง

48. มัลลิกา จีนหลี

49. พรประภา ทองเนื่อง

50. สุภาพร คำรพ

51. ฐาปนี ฟูฟุ้ง

52. นันทวดี นารีเป็น

53. ปริญญา หมาดตา

54. สุกัญญา เกลี้ยงกลม

55. เบญจมาศ หลักแหลม

56. สมทรัพย์ วงษ์คำหาร

57. ปวีณา ภูทอง

58. เอมลิกา วงค์เหมาะ

59. ปิ่น พรมาช่วย

60. คำบาน ละขะไพ

61. สุภาพ แก้วมงคล

62. สมุณ บุญวงศ์

63. ดวงเนตร วงค์เป็ง

64. ดวงดาว อิ่มสอาด

65. นงนภัส จุฬากร

66. ยุพารัตน์. พรหมสุรินทร์

67. ทิพย์วรรณ อินทรมหา

68. จิราภา หลีใบ

69. ชนิดาภา อันทะนัย

70. จิรชยา แสงอร่าม

71. มูนีรอ มะสาแม

72. จิรัชยา ฉัตร์ชัย

73. ปวีณา หมาดตา

74. อุมาภรณ์ ศรีงาม

75. นันทิยา เกิดลาภ

76. นันทิดา หนูรักษ์

77. มณีรัตน์ ใจฝั้น

78. จุราลักษณ์ นกทอง

79. มารีนา หมัดสาแหละ

80. กรรณิกา นาก่า

81. นัสริน ตาเยะ

82. จินตนา เกียรติไกรสิทธิ์

83. วนิดา ชำมะลี

84. อารูยา อูมา

85. สุพัตตรา อาบทอง

86. สวิล ดาศรี

87. เจ๊ะฮานีซ๊ะ ขรีดาโอ๊ะ

88. กาหลง มาเยอะ

89. ซาการียา บากา

90. นิตยา สุขหล้า

91. นริศรา หลงจิ

92. เหลาทอง แสงภา

93. หทัยรัตน์ สำเนากาญจน์

94. สำลี หัสจักร์

95. ศรัญา อุเส็นดี

96. นัสรินทร์ กายอ

97. สนิษา เข็มรุกขา

98. จันจิรา สวมน้อย

99. พัณณิตา ผานาค

100. ชนินาถ เยาวรัตน์

101. อารียา บทเจริญ

102. พีชญา จะนี

103. นูรมี เวาะผา

104. นูรไอดา อารง

105. ซารีคอ เหล๊าะยิ

106. แสงรวี บุตรจันทร์

107. เพ็ญนภา โพธิ์อินทร์

108. กาญจนา ดวงใจ

109. ธิชานันท์ ศรีดาชาติ

110. รัตติยา เอ็มมะ

111. ไลลา ปราบปราม

112. อภิญญา แพงวิเสส

113. โสม สุขเกิด

114. ซาบีเราะห์ อาจหาญ

115. อามารีน่า ราชชำรอง

116. มาริสา กล้าศึก

117. จริยา ชัยสิทธิ์

118. เจ๊ะฮาสนะห์ ยาลี

119. อรนุช ดีดพิณ

120. ปะตีเมาะ ชนสยอง

121. กัลยกร ผาดี

122. เอื้อมพร พงษ์พันธ์

123. อารีรัตน์ ฤทธิยา

124. ซอฟีย๊ะ คงเส็น

125. สุภาภรณ์ โพธิ์ชัยโถ

126. อิงอร อ่อนนุช

127. แจะ หลังบะ

128. โอฐ แซงวงศ์

129. วันทนา อินทโช

130. วราภรณ์ ยังอุ่น

131. วันจะ เสมพูล

132. จารุพร ราชคม

133. อาภาพร ปั่นครบุรี

134. นูรียานา นิเลาะ

135. ราตรี สังข์ทอง

136. ไพบูลย์ อาภรณ์โชติ

137. ภีมวรา พันธุ์จบสิงห์

138. สุรศักดิ์ มัฏฐาพันธ์

139. คำมูล สังวร

140. วารีต้า มะสมัน

141. พรนภา มาลี

142. ณัฐชัย เสนานุช

143. สาวิตรี โปเคล

144. ธัญญารัตน์ ปงปัญญายืน

145. นพรัตน์ สะอุ

146. ธรรมนูญ เหลือสิงห์กุล

147. กาญจนา กำเนิด

148. นูนียะห์ สาแม

149. ซูนีตา อีแต

150. นพรัตน์ วิมล

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co