สู้วิกฤต โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 168 ครอบครัว สังคมอีจัน

เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ประกาศผลกล่องกำลังใจ 168 ครอบครัว สังคมอีจัน ประจำวันที่ 19 ก.พ. 64
สู้วิกฤต โควิด! ประกาศผลกล่องกำลังใจ 168 ครอบครัว สังคมอีจัน

โครงการ " กล่องกำลังใจ " เพจอีจัน จับมือกัน มูลนิธิปวีณาฯ ระดมธารน้ำใจจาก " สังคมอีจัน " เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือ ส่งกำลังใจให้หลายครอบครัว ที่เผชิญความลำบากตอนนี้

ซึ่งมีหลายครอบครัว ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณาฯ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ 168 ครอบครัว ประจำวันที่ 19 ก.พ. 64 ไปดูกันค่ะ

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จากมูลนิธิปวีณาจำนวน 68 คน

1. สุมาลี ผัดทอง

2. มลวดี ชูชัย

3. ชุลีพร จันพวง

4. น้ำทิพย์ สมใจ

5. นวรัตน์ อินทร์โคกสูง

6. สุภาวดี พันสุวรรณ

7. มฆวัน โกมลหิรัญ

8. นัทธมน แข็งขัน

9. ชวิน คชสาร

10. ฐิตาพร ผาลา

11. ฑิตยา พัฒนจันทร์

12. ธัญรัตน์ ปาลิตาอารีศิริ

13. สุกัญญา ส่งสิงห์

14. สุพรรณิการ์ รอดเหล็ง

15. นิภาพร ตะโนนทอง

16. สายสุดา เรืองพานิชย์

17. กานต์พิชชา เดชพุ่มไสว

18. จันตรา ดังแสง

19. ยุพา กองช้าง

20. ไพรวรรณ จันทร

21. ปราการ วันปั๋น

22. ประธาน หัตทมา

23. ณรงค์ธร พุดซ้อน

24. อากรพล มีศิลป์

25. ชัยรัตน์ นาคตั้ว

26. สมยศ กองศรีผิว

27. สมหญิง ใสสะรัง

28. บรรจง ทองเรือง

29. วิวันดา มาลัย

30. มาลี พันแปร

31. ทิพวรรณ สวัสดิโสภา

32. นิรชา มังคะรัตน์

33. จรรยา สีนวล

34. อรัตน์สโรชา สังวงษ์

35. วรวิช แสงมาน

36. หนึ่งฤทัย ส่องสีโรจน์

37. บูรฮัน โตะนุ

38. สุธิดา เติมสันเทียะ

39. อ้อยทิพย์ หลากคุณากร

40. รุ่งนภัส ปิ่นทอง

41. สงกรานต์ นวลจันทร์

42. ชนากานต์ ลานิมิตย์

43. ขวัญฤดี กะประโคน

44. นูรตัสณี ยายอ

45. พรจันทร์ แสงไทย

46. บุญตา รัตนนท์

47. วัลลกา หมะสัน

48. ปิยะนุช ทิพย์รักษ์

49. เสาวลักษณ์ พงษ์สว่าง

50. ปัทมา มูลอุดม

51. สาญนา เจะเลาะ

52. รุ่งทิพย์ จึงชวาลพงศ์

53. อินทุอร สุพิน

54. สารญา ทองอินทร์

55. ซัฟฟรีย์ญ่า เด็งกาเยาะ

56. สายใจ กำลังเกื้อ

57. ขจรศักดิ์ ห้าหวา

58. จิราภรณ์ มั่นปาน

59. นิธิตา หาดนางแก้ว

60. มณฑกานต์ คตสูงเนิน

61. มณฑา มณีธรรม

62. กมล แอบพิมาย

63. รัชนีพร ฤาชา

64. นูรอายนี ดอเลาะ

65. เกศริน ใจใส

66. จิราพร ด้วงแก้ว

67. สมจิตร อินรมัย

68. สุพัตรา พันแฟง

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน100คน

1. ปิยนุช คำดี

2. วาสนา ประจญหาญ

3. รัตนา แก่นคำ

4. ประดิษฐ์ เย็นขัน

5. นิตยา ศรีพิทักษ์

6. อาเจ่อ มาเยอะ

7. อลิษา เจิมโคกสูง

8. วันทนา อินทะวิเศษ

9. ศุภาพร ชุมศรี

10. อำภา โสภา

11. อุไรพร ธนะศรี

12. อำภา เย็นประโคน

13. ปภัสสร อาภรณ์โชติ

14. สีตีมารีแย จาจา

15. จิรัชยา ใหญ่กล้า

16. พรลภัส ฑีฆะพงษ์

17. ไทย ประเสริฐ

18. สุภาพร ทาหาร

19. บัวเจย ต๊ะสุยะ

20. อะนงรัก มูลทองสุข

21. สุกัลยา อุดมฉวี

22. อัสตีหล๊ะ สะและแม

23. ณฐพงษ์ มากสุข

24. มาเรียม ผดุงวงษ์

25. ปติณญา ด่านระงับ

26. ชฎาพร แตงหอม

27. ปิยะดา ทาคิละ

28. เจนจิรา สิทธิสาสน์

29. มาลัยทอง คล้ายพงษ์

30. จิตตา สร้อยชัย

31. สุดารัตน์ ศรีสุพันธ์

32. ธัญลักษณ์ เจ๊ะหลี

33. เปรมกมล หวานแก้ว

34. ทัศนีย์ โพธิบา

35. เมธินี แสงดี

36. วิไลวรรณ บุญรักษ์

37. ฮาญัตรี แบเลาะ

38. อรพรรณ อภัยภักดิ์

39. ภัทราพร เหลาอ่อน

40. อาภาพร แย้มเมล์

41. วราพร พันธุ์ทุมสาร

42. ฟาอีซาน์ แมหะ

43. แสงสุดา หลอมนาค

44. ชนนิกานต์ สิงห์หาญ

45. วาสนา นายาว

46. อารีสา ทาเฮ

47. ยูไลลา ตูลา

48. รัชดาภรณ์ บุญช่วย

49. ปนัดดา พรหมชนะ

50. ธง แก้วมณี

51. กรพินธุ์ พรหมมา

52. ซามีดา ซิดดิกส์

53. พัชรดา พุทธรักษา

54. นริศรา เทินสระเกษ

55. สุกาญดา กล้วยเนียม

56. ฮาซัน มะรือโบอุมา

57. เรวดี เนืองพิมพ์

58. ธีรนิตย์ หญ้าปรัง

59. สุนิต้า มาลิกี

60. ตะวันฉาย ดีตะคอง

61. มลฤดี ไชยเทศ

62. ปาตีเมาะ มะมิง

63. วิลาสินี ตะเบอะ

64. อรดี ประดา

65. อุสมาน วาแวนิ

66. ณิชาภัทร ใจมูล

67. วาสนา วัฒนารถ

68. มาราตี จำปาทอง

69. ซุฟรีญา หะยีสะมะแอ

70. สมภาร วาปีกา

71. สุวรรณี เเนบทางดี

72. ภานุวิชน์ มีอก้ว

73. ชายทอง ผลผึด

74. นิรมล เจริญสว่าง

75. เกศิณี ฤทธิ์งาม

76. สุพัด ฝามงคล

77. อิศริญา เพชรวงษ์สกุล

78. จันทร์ยา สนสร้อย

79. จร ธรรมษา

80. ปลื้มจิตร สุนทรรัตน์

81. ทิพวัลย์ พิมพ์มีลาย

82. สุไอมิง หะมะ

83. สันติ วิมานทอง

84. นุษบา อ่อนไหม

85. ศิริลักษณ์ แก้วทับ

86. สายฝน ทุยเวียง

87. ชลาลัย ธรรมอินทร์

88. ญาณี เอมอยู่

89. สีตี อาแวสู

90. กาญจนา แก้วใส

91. สิราวรรณ ทาระทอง

92. สุวรรณา คงประทิ่ป

93. ศิริเทพ เบ้าทอง

94. พีวัฒน์ โพธิวัฒน์

95. ประไพร เข็มทอง

96. สุนี แสนแก้ว

97. ทองดี ชารัมย์

98. อำพร รักษา

99. อรพิน จินดาธรรม

100. รัตจนา แซ่พั่ง

เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับกล่องกำลังใจ สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันนี้ เวลา 20.00 น. หน้าเพจอีจัน สู้ๆ ค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co