กู้วิกฤต โควิด! 192 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ กล่องกำลังใจ สังคมอีจัน

เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน 192 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ กล่องกำลังใจ สังคมอีจัน ประจำวันที่ 15 ก.พ. 64
กู้วิกฤต โควิด! 192 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ กล่องกำลังใจ สังคมอีจัน

โครงการ " กล่องกำลังใจ " เพจอีจัน จับมือกัน มูลนิธิปวีณาฯ ระดมธารน้ำใจจาก " สังคมอีจัน " เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือ ส่งกำลังใจให้หลายครอบครัว ที่เผชิญความลำบากตอนนี้

ซึ่งมีหลายครอบครัว ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณาฯ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ 192 ครอบครัว ประจำวันที่ 15 ก.พ. 64 ไปดูกันค่ะ

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน 100 คน

1. กชกร ทันดี

2. ขวัญฤทัย คลังมั่น

3. บุปผา ชัยคำ

4. เลื่อน เติมไธสง

5. ธนากร ขันเขื่อน

6. วิกานดา ทองสุกดี

7. สราวุฒิ ซุยมูลละ

8. สุภารัตน์ สารคำ

9. วรัญญา บุญยัง

10. เมาลานา ยะกู๊บ

11. กาญจนา เผือกขวัญดี

12. ดวงฤทัย สอสองชั้น

13. ธวีวัฒน์ รมทอง

14. อินอาม อุเซ็ง

15. สานีละ ลงปาละ

16. มัลลิกา ภูมิดอนมิ่ง

17. สุวรรณรัตน์ บัวทอง

18. ประมวล เนื่องแก้ว

19. เรณู จุรินทร์

20. พัชรี เบ็ญจจินดา

21. อนนท์ ศรีนวล

22. อริสมันต์ คำแดงสด

23. นิสา กะประโคน

24. มารีเยาะ เซ็ง

25. รอปีอ๊ะ มูซอ

26. สุนารี แสงอรุณ

27. มล นามแสง

28. อนุชา จรรยา

29. หนึ่งฤทัย ภู่กัน

30. อามัล โตะนุ

31. ทิวาพร ไชยวุฒิ

32. จันทร์เพ็ญ พลเยี่ยม

33. สายใจ บ้านนบ

34. สุภาทิพย์ วงศ์เจริญ

35. อินทร์ แก้วสุข

36. กาญจนา เผือกขวัญดี

37. ทวีศักดิ์ รัจกก

38. รุ่งนภา แสงดาว

39. อรพรรณ เนตรเนียมจันทร์

40. นันทิชา สีแตงสุก

41. อายิด ดาหมิ

42. มินตรา ปั้นม่วง

43. ศาสตรา สุนทรวิภาต

44. สุวรรณ ศรียันต์

45. วราภรณ์ สุขสวัสดิ์

46. ดวงมณี อร่ามศาสตร์

47. ธนัชญา บุตรศรี

48. รักชนก กลั่นปาน

49. ขนิษฐา คำภูษา

50. อาซีเยาะ สาแม

51. นูรีย๊ะ หะยีมะ

52. สมชาย รักษมณี

53. ซัลมา กอฮิง

54. นันทนา สมสว่าง

55. อุทัย จันทร์ศรี

56. พชร คงจัด

57. เกษศิรินทร์ นันทญา

58. จุรีรัตน์ สุวรรณโณ

59. อนุลิดา ชนิดนอก

60. อารียา ฆ้องต้อ

61. สีตีคอลีเยาะ หามิ

62. อนุวัฒน์ กูลเกื้อ

63. กัณฐิมา มณีสังข์

64. ศักดิ์ดา ดวงใจ

65. สุวรรณรัตน์ บัวทอง

66. วาสนา กรุดเผือก

67. ทัศนชัย สหเรืองไทย

68. อุไรวรรณ หนูเกตุ

69. สา กะประโคน

70. จริยา จำปาทอง

71. ปิ่นทอง ตอกช้อน

72. สุรีวรรณ ดำรงค์พันธ์

73. ภรณ์ทิพย์ บูตวัง

74. ฐปนวัตน์ ชายทุ่ย

75. ดวงกมล ฉัตรทอง

76. ฟัยดี มูฮัมหมัด

77. วรัญญา นพชัย

78. สมยศ เวลาดี

79. ธิติสุดา ฉายากะพันธ์

80. ปิยะพร นรสาร

81. ประสงค์ บุญเที่ยงตรง

82. แก่น เฉิดฉิ้ม

83. เบญจวรรณ สว่างศรี

84. ราตรี ศรีนิล

85. ประมาภรณ์ พลเสนา

86. อตินุช ทองสลับล้วน

87. จำเรือง อุตสารัม

88. กูรอหานี กูจิ

89. เปียน ยารัมย์

90. จุฑาลักษณ์ ติดหมาย

91. จิราพรรณ ศรีรัตน์

92. นิพัฒน์ สำเภาพงษ์

93. สมยศ เวลาดี

94. ทรรศิกา สิบทัศน์

95. ราเหม พันชั่ง

96. ขัตติยาภรณ์ ชื่นชวาล

97. มี แสนเมืองมา

98. เครือวัลย์ แสนคำ

99. สุทธิดา สีทา

100. รุ่งทิวา ใจวงค์ดี

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ จากมูลนิธิปวีณา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 92 คน

1. สุปรียา บุญเกื้อ

2. ธัญหทัย สุทธาโภชน์

3. ณัฐชา ชาญกิจภัทรกุล

4. สุวรรณา เขียวน้อย

5. กระฐิน ไทยเหนือ

6. พลอยลลินณ์ พรหมเสนา

7. สันติ อารีย์

8. นารี บุทภา

9. มะเฟือง ตุ่มประสงค์

10. จรัล แช่มช้อย

11. วรารัตน์ กลางเนิน

12. นุศรา ก้งทอง

13. นิสา กาประโคน

14. อัจฉรา เกษณา

15. จิรายุ บุญชู

16. วรนิษฐ์ ภูมิกีรินทร์

17. สาลีฮะ มะมิ่ง

18. สมศักดิ์ อินธิมา

19. ประสิทธิ์ วาระรัมย์

20. เมษา ธนศิริกาญ

21. ดวงฤทัย สอสองชั้น

22. ภาฝัน หนักตือ

23. วิชัย ฉิมพิทักษ์

24. รุนีน

25. นิภา พวงชะบา

26. อะเลยะ สีจ๊ะ

27. นงลักษณ์ บัวแย้ม

28. สุคนธ์ กลิ่นสุคนธ์

29. จิราภรณ์ ราชรักษ์

30. ธนิดา สิริสิมะ

31. สุภาพร แสงสว่าง

32. มณฑรัตน์ พินทิสืบ

33. ทวีชัย ภูมิกีรินทร์

34. สมหญิง วงศ์ศรีจันทร์

35. กนกชล นุกูลเชาวน์

36. ยามีละห์ มะเซง

37. อุไร ศรีหิรัญ

38. สุกัญญา สอนสุข

39. เจนจิรา ไชยวงศ์

40. ศรีสุดา บุตรนิล

41. ภัสสราภรณ์ คำจันทร์

42. สุกัญญา ทองใบ

43. จันจุรีย์ พรหมแก้ว

44. อัจจิมาพร ดีบุญ

45. อัมภาพร ทองบ่อ

46. มะอี จะกู๋

47. จริณทิพย์ ทับทิมพลาย

48. เสาวลักษณ์ นวลเป็นใย

49. จันทร์เพ็ญ ชะวูรัมย์

50. จรัญ แจ่มช้อย

51. บังอร ชิตะนนท์

52. ชุติมา หรั่งไพบูลย์

53. วิไล ฮวดสวาท

54. ศิรินุช

55. สีขาว ดวงสุวรร

56. วราภรณ์ โตจันทร์

57. สุดารัตน์ ทองนาค

58. หงส์ทอง แสงอินทร์

59. ขวัญชนก กรุงจิตร

60. นงลักษณ์ จั่นหนู

61. คุณาพร จำปีเรือง

62. อัมภาพร ศรีพยัพ

63. สุชาดา สมบูรณ์

64. ยุพิน ปลาดรัมย์

65. ชลันตา จันทร์ทอง

66. วีรศิลป์ พวงทอง

67. สุณิสา คำโยธา

68. อาภากร ชุมณี

69. มลวิสา ทองพาด

70. ประพันธ์ เทพมะเริง

71. รวิวรรณ ใยเกตุ

72. เกสรา อ่าวลึกเหนือ

73. อารีรัตน์ ดิษฐชาวนา

74. จิราภรณ์ อินยะ

75. ศิโรรักษ์ ปัญจกิจ

76. วันดี ปิ่นเอก

77. นูไฮนี เจ๊ะแว

78. สุรีรัตน์ พาณิชกุล

79. แสงฝาง ชำนาญ

80. กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณ

81. อัจฉรา ชูศรีโฉม

82. ปิยธิดา ทองปาน

83. วราภรณ์ พูฒแก้ว

84. มิตรยา ฉิมพลี

85. วันทกานต์ พรหมเดช

86. นูรฮาฟีซา แลปู

87. รุ่งทิวา โต๊ะยะแล

88. อัสรีนา ช่างเรือ

89. โสภิตรา ประวันตา

90. นูรีดา มามะ

91. อรนิภา ทองแท้

92. นฤมล ชูช่วย

เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับกล่องกำลังใจ สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันนี้ เวลา 20.00 น. หน้าเพจอีจัน สู้ๆ ค่ะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co