ประกาศรายชื่อ 235 ครอบครัว ได้รับกล่องกำลังใจจากสังคมอีจัน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 64

มาแล้ว! เช็กด่วน 235 ครอบครัว ได้รับกล่องกำลังใจจากสังคมอีจัน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อ 235 ครอบครัว ได้รับกล่องกำลังใจจากสังคมอีจัน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 64

โครงการ " กล่องกำลังใจ " เพจอีจัน จับมือกัน มูลนิธิปวีณาฯ ระดมธารน้ำใจจาก " สังคมอีจัน " เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือ ส่งกำลังใจให้หลายครอบครัว ที่เผชิญความลำบากตอนนี้

ซึ่งมีหลายครอบครัว ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน และ ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิปวีณาฯ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ 235 ครอบครัว ประจำวันที่ 17 ก.พ. 64 ไปดูกันค่ะ

สรุปรายชื่อพิเศษคนได้รับกำลังใจพิเศษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 รายชื่อ

1. พรทิพย์ รอดเมือง

2. วิเชียร จุลทะกอง

3. มารีน่า คำหอม

4. แต่ง ศรีเลิศ

5. บุญทิ้ง รำพาย

6. ฐิติกานต์ ชัยวงศ์ศรี

7. นันทิกานต์ วิโรจน์รัตน์

8. สายพิน แก้วปวงคำ

9. เกววลี ฤทธิ์เดช

10. ปราณีรัตน์ แสวงหา

11. ศุภกร รักษานาม

12. ศิริพร สีมาชัย

13. อรรณภา รอดสา

14. พีระดา ไชยสุวรรณ

15. บุญญานุช จวงเจิม

16. จิรโชติ หุ่นสิน

17. ทัดดาว โสภาพ

18. ศิราวรรณ ก้อนค้างพลู

19. ธิดารัตน์ ยาแก้ว

20. เจษฎา เดชสันเทียะ

21. อัญนรา บุญรอด

22. ปรีดา คงราช

23. พาดีล๊ะ สีบู้

24. แฉล้ม พรประเสริฐ

25. วันชัย ยิ่งโกมล

26. วิเชียร สารพิมพ์

27. ยุพาภรณ์ มะโนรส

28. มนตรี บุตรหมัน

29. เรืองพร กิ่งเล็ก

30. สำหรับ อินทร์แก้ว

31. จิราพร วรรณภพ

32. เพย โคมารัมย์

33. กนกวรรณ หมื่นคำ

34. ปิยรัตน์ เสนาะสาร

35. ทิพอัมพร อินต๊ะหยิ่ง

36. ศรี แสงคง

37. ยามาลูเด็น ยานา

38. วิภาดา ดวงกระจาย

39. ดิเรก ศรีนิล

40. มนัชนก เบ้าทอง

41. นฤมล ทิพสุคน

42. อรญา ยอดจันดา

43. สมจิตร น้อยนารถ

44. เพ็ญนภา พงษ์แขก

45. ปุ่น สมบุตร

46. วิโรจน์ ปราบศัตรู

47. มาลี ทองสุข

48. สมชาย ชิดเอื้อ

49. ส้มแป้น ศีรษะเกต

50. ศิริพร สระเก้า

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จากเพจอีจันจำนวน 100 คน

1. สาธิยา สุจเจริญ

2. ณราชัย หอมใจดี

3. ไหนฟง แซ่เติ๋น

4. สมแพง ทีฆะ

5. อ้อยเขียว วิชัย

6. สินมา บุญประเสริฐ

7. พัชรี อนันตสุข

8. อมรรัตน์ แซ่เจี่ย

9. สาธิยา สุจเจริญ

10. ปรัตถกร ณ นคร

11. ทวี อินทะกิจ

12. สุวรรณรัตน์ บัวทอง

13. สมใจ ละมินครบุรี

14. ลลิตา พวงมาลัย

15. สำรวย สุวรรณบุตร

16. บุหลัน ตันหยง

17. สุดารัตร์ ดาโอ๊ะ

18. ชินวัตร สุขสำราญ

19. เสมอ สดงาม

20. สารียะ มะตูแก

21. วรรณษา อุ่นสา

22. ดอเลาะ เซงปี

23. เที่ยง ศรียันต์

24. พิศมัย คชสิทธิ์

25. สกุลเกตุ นาหนองแก้ว

26. ณัทญา ตรีวิทยานันท์

27. บุญทิ้ง รำพาย

28. กานดา อับดอระมาน

29. ทอง อินทร์แก้ว

30. พิมลพา ต๊ะแก้ว

31. อลิษา วงค์กะโซ่

32. กนกวรรณ แสงผ่อง

33. คำฟอง เเสนจันทร์

34. มณทิรา อินปา

35. สมปอง อินทนนท์

36. สมแป้น ฉลูทอง

37. อุไรวรรณ เจ๊ะโส๊ะ

38. ชไมพร เขื่อนคำ

39. นุรฮาสีกีน เจะวาหลง

40. คำปุ่น เกิดดี

41. เคี่ยม สอนสำโรง

42. วันวิสาข์ เชื้อเกตุ

43. แอ้ว ฉิมสุด

44. การียา เระมา

45. สุพิน สมบูรณ์

46. ดุลเลาะ มะลารี

47. คออีซะ เจะมูดอ

48. เสนอ นุ่มเกลี้ยง

49. บุศกร คงศรี

50. สุรินทร์ ไกรทองอยู่

51. ปริญญา คำนวนมิตร

52. ศิริพรรณ แสงทอง

53. ธนวรรณ สุริยงค์

54. เสรี วิลเนียม

55. ซานีรา เจะแว

56. ปาผา สุข

57. แวซง แวซู

58. สุไลมาน มูซอ

59. รัชนี ละขะไพ

60. จันทกานต์ ดำโอ

61. ดวงฤดี ธนบัตร

62. กัลยา อรุณศรี

63. ศุภวัฒน์ ทรัพย์มูล

64. ทุ เปรียบสม

65. เจ๊ะฮาริง สะมะแอ

66. ละมัย ชัยเสน

67. เเพรนภา ใสปาน

68. สงวน วังประโคน

69. ศรี แสงคง

70. พนิดา พรรณา

71. สุดารัตร์ ดาโอ๊ะ

72. วรรณวนัช แก้วลาย

73. ปรียาพร บัวทอง

74. อทิตติยา ทองแพง

75. สาลี่ สุขประเสริฐ

76. ลีลารพิน จำปา

77. อภิเดช คำหล้า

78. จิตอารี จันสิน

79. เอกภพ พงษ์ศักดิ์

80. น้อย อินทะกิจ

81. ลยา คงศรี

82. อามีเนาะ อาแวกือจิ

83. รัตนาพร ศรีอุ่น

84. อำภา แซงวงศ์

85. วิภาณี เส้งอิ่ม

86. สุภาวดี สายสร้อย

87. ขวัญยืน ตงเท่ง

88. พรทิพย์ บัวรินทร์

89. นิเฮง ตูแวมะ

90. กัลยาณี ทองคำนุช

91. เลิศลักษณ์ บุตรวิชา

92. วิมล แซ่คู

93. วิกานดา โชติญะกุล

94. ปนัดดา ผุดผ่อง

95. วรรณณิศา เรืองเดช

96. บัญหา แซงวงศ์

97. ภาณุมาส แซ่ซิ่ง

98. อานิด หะแว

99. อนีซา มุสอ

100. มาซีเต๊าะ บากา

รายชื่อผู้ได้รับกล่องกำลังใจ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จากมูลนิธิปวีณาจำนวน 85 คน

1. สีไว โสดาพรม

2. ณัฐศักดิ์ ทองสรวง

3. วรวิทย์ นาคำมูล

4. สุนันท์ จิวประโคน

5. ปรีชา ลาคำ

6. ทอง บุญมี

7. อัญชุพร เขียนประเสริฐ

8. พนิดา จุมจันทร์

9. ปวริศา แสงสว่าง

10. ประดิษฐ์ มุลวงศศรี

11. ภูริตา ยุติวงษ์

12. จิราภรณ์ ยกกระโทก

13. บุญธรรม ทองเพชร

14. เนตรชนก สนอทรัพย์

15. อภิชญา อ้ายพุก

16. สุดใจ คำฆ้อง

17. ชุติเดช เจือจันทร์

18. จรรยา ศรีนวล

19. เอกสิทธิ์ เกิดจินดา

20. สุเทพ ช่างเพาะ

21. บุญส่ง ศรีสวัสดิ์

22. น้อย ยาสมุทร

23. สมประสงค์ ภพกลาง

24. วงเดือน ยาวรัมย์

25. นฤดม จิตแจ่ม

26. ปราณี ออมสิน

27. กมลวรรณ รัตนสูตร

28. วาสนา สุขบางนพ

29. สุวัฒน์ มะลิสา

30. น้องรัก ตันติเสรีรัตน์

31. ชัชรี สิทธิชัย

32. สมพงษ์ สงวนเผ่า

33. ทวี มุงเมือง

34. พวงผกา วรแสง

35. กันพงษ์ สงแดง

36. ปพิชญา บุญคล่อง

37. เดชาธร จุนฬา

38. อัมรา สุกคำ

39. ณัฐนรี สร้อยสน

40. สุวลี เมืองมูล

41. ชาริณี ศรีภูมี

42. นิภาพร เพ่งสุข

43. ตัสมีย์ มะสีละ

44. นันทวัน รัตนอำภา

45. นันทิดา ตุ่นไวย์

46. ศิริรัตน์ เข็มมณี

47. พัชรพร ฉิมสอน

48. เกศษา เพงอบเชย

49. จินตหรา ดาศรี

50. ลลิตา เซ็นยาหมัด

51. วงเดือน วรโคตร

52. วารุณี วัชรุจี

53. ศิริอัมพร พักตร์จันทร์

54. สุพรรณี ชัยพฤกษ์

55. บุญญรัตน์ จุฑามณี

56. สโรชา ดาษดา

57. สุพรรณษา โชติมาวรสกุล

58. กชนิภา โพธิ์เพชร

59. นันทพร ไมล์โพธิ์

60. เบญจมาศ ปานสุด

61. อรอุมา ปานสุวรรณ

62. สุริยา ศรีสุข

63. อามีเนาะ มะมา

64. ธนบดี ศิริชัยรัตนบดี

65. กมลทิพย์ ปานชู

66. จักรกฤษณ์ บุญศรี

67. พรพนา ตันมล

68. เบญจมาศ เรืองผาสุข

69. จิรวรรณ ช่วยชูเชิด

70. มณฑาทิพย์ สิงห์ทอง

71. ไอลดา ทรัพย์ปรุง

72. กัณณิกา โชติกิ่ง

73. ทัสตูรี สุดี

74. ราตรี เข็มมณี

75. อาอีเสาะ หะญี

76. มาธวี แสนกล้า

77. ศินัดดา บุญกระจาย

78. พรนภา จารุสิน

79. อีคาโป ปอจ้อย

80. ชญานิษฐ์ บุญไชยศรี

81. อรอุมา ท้าวกัลยา

82. ทุเรียน อวบบุญลือ

83. สมใจ จามจุรี

84. ชลธิชา ตู้เจริญ

85. นฤมล ปานเขียว

เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับกล่องกำลังใจ สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันนี้ เวลา 20.00 น. หน้าเพจอีจัน สู้ๆ ค่ะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co