เช็กเลย! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 200 รายชื่อ แม่ตกงาน ลูกอดนม ได้รับนมฟรี

โครงการแม่นมอีจัน แม่ตกงาน ลูกอดนม ได้รับนมฟรี ประกาศรายชื่อคุณแม่ 200 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก
 เช็กเลย! โครงการแม่นมอีจัน ประกาศ 200 รายชื่อ แม่ตกงาน ลูกอดนม ได้รับนมฟรี
ภาพจากอีจัน

มาแล้วค่าาาา รายชื่อคุณแม่ 200 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการแม่นมอีจัน ในช่วงสถานการณ์โควิดพ่นพิษ แม่ตกงาน ลูกอดนม ได้รับความลำบาก

รายชื่อรอบนี้เราคัดเลือก จากแม่ๆ ที่ลงทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ ทางเพจอีจัน มีใครบ้างไปดูกันค่ะ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง โควิททูเดย์ วันที่ 9 มีนาคม2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. รุจิรา ดีศรี

2. นริสราค์ ทวีสิทธิ์

3. บุษรา แสวงสุข

4. อิงอร อ่อนนุช

5. ธารทิพย์ เผือกนอก

6. กนกวรรณ ลิ่มเครือ

7. วิภาพร แซ่เดียว

8. นภาภรณ์ จันทบัณทิตย์

9. วรรณพลอย พวงนุช

10. สมใจ บัรินทร์

11. สุภารัตน์ สารคำ

12. เครือวรรณ์ ใจชื่อ

13. วราภรณ์ นุศรีอัน

14. ลันดาวันย์ รินฤทธิ์

15. วัลธิวา ศรีฤบุญ

16. ฟาตอน๊ะ วาหะรักษ์

17. จริยา สุขคุ้ม

18. ขวัญกมล รัตนะ

19. เสาวนีย์ คุ้มปั้น

20. สำเภา แถวไธสง

21. พัชรี ทันนิยม

22. อิทธิพล ให้สุข

23. ศิริรัตน์ เพียรธัญกรณ์

24. จิราพร วาลุลัง

25. พรชนก บุญประเสริฐ

รายชื่อคนที่ได้รับนมผง Morning talk...กับอีจัน วันที่ 9 มีนาคม2564 จำนวน 25 รายชื่อ

1. ยาวารี ตานิง

2. สุพัตรา พงศ์ทวีรัฐ

3. พรชิตา สารเนียง

4. วรรณวลัย เเคล่วคล่อง

5. ฟ้า ถานะ

6. มัรยัม แสงกาลอ

7. มณี เกกินะ

8. จันทา อ่อนพันธ์

9. วาสนา นุชเครือ

10. ซารอดา เปาะซา

11. จินตรา พลกรัง

12. นงลักษณ์ หอมปัญญา

13. กมลลักษณ์ ล่ำสัน

14. ไอรดา แกสมาน

15. วาสนา ฉานศรี

16. อติพร ดีโปร่ง

17. อรพรรณ นามวงศ์

18. พัณณิตา ผานาค

19. ดุจดาว สาสูงเนิน

20. สมปอง ต่างสันเทียะ

21. อัญชลี วงสงค์

22. สิริวรรณ ทับศรี

23. นุชอัยนี ออนนวล

24. หนึ่งฤทัย เกิดสมบูรณ์

25. กรรณิการ์ ยศรุ่งเรือง

รุปรายชื่อคนได้รับนมผงอีจัน วันที่ 9 มีนาคม2564 จากเพจอีจันจำนวน 150 คน

1. ศศิกานต์ แสงใหญ่

2. ยุมณีย์ อุทัย

3. ปรารถนา ธูปหอม

4. วนิดา โต๊ะกานี

5. สโรชา ชื่นชม

6. รินทร์ดา เวชสาร

7. จันทิมา จิเหลา

8. พรนภา พิมพาเลีย

9. นูรีซา เจะแว

10. เอริน ถนอมพันธ์

11. ลดามน แสนถม

12. จันทร์จิรา ขุนฉิม

13. นภสร เกตุภรณ์

14. อามีร ดอฮะ

15. ปณิชา วารัมย์

16. ลลิตา เจะหยัง

17. ต่วนดะห์ นิดอ

18. จุติพร เอี่ยมศรี

19. สุดารัตน์ ปัญญาดี

20. นูรุสมา แหว่งนุ้ย

21. ผกามาศ ชัยสุระ

22. ขวัญจิตร ตนคลัง

23. มัทรี เล้าอรุณ

24. ศศิธร ทองประเสริฐ

25. รอกีเย๊าะ ดอเล๊าะ

26. ทัดชะนะ เดชอุดมสุข

27. อามารีน่า ราชชำรอง

28. ชัญนิตรา ทองศรี

29. คอมซะห์ เจะนิ

30. กฤษดาพร ประเทสา

31. อารญา ดารารักษ์

32. วธิดา สารมะโน

33. นพมาศ ปรางนาคี

34. กุสุมา ซาจันทร์

35. สุนิสา หะยีปุเต๊ะ

36. ปัทมา อาแว

37. อรภา พันโท

38. ฐิติมา สงมา

39. ฟาดีละห์ ตาเล๊ะ

40. เมรี่ เชาว์ทวี

41. พัทธ์ธีรา ธิติมูล

42. ปวริศา สงเคราะห์

43. สุนิษา กุล พลเมือง

44. เพ็ญนภา พืชผล

45. วันชัย เหมปันดัน

46. อุไรรัตน์ นาบุญ

47. สุมาลี แท่น ประ ทุม

48. มะลิวัลย์ ภมร

49. นริสา วีรสุวรรณ

50. อัมพร แจ้งสว่าง

51. โสม บินสะลำ

52. นูรีซัน ดาโอ๊ะ

53. ดุสิดา สีริศีละลาย

54. อามีเนาะ กานา

55. มุกดา บรรจง

56. วนิดา ปานสีดา

57. ยุพา วัชรฤทธิ์

58. ลักษมณ จอมประโคน

59. ชนิดา วาหะรักษ์

60. โซเฟีย ยูโซ๊ะ

61. ภิญญาพัชญ์ แซ่ปา

62. นพิน โพธิ์ขุน

63. สุดารัตน์ นามมาหาหาวงษ์

64. สารินี อาแว

65. บุญชนก คงดี

66. ขนิษฐา รามแสง

67. วิภาวดี คลังข้อง

68. ชนิดา สุนรกุมภ์

69. ฐิติกาญจน์ จันทมาตย์

70. จิติรัตน์ วงค์คำ

71. อมรรัตน์ สวัสดี

72. เกศรินทร์ ดวงบุเหล่

73. สุภาพร บุญช้าง

74. รัชนี จารุตัน

75. ลักษณา ฉิมเงิน

76. ปาจรีย์ ยอดชมยาญ

77. พัชรีย์ แสงสุข

78. อณุธิตา จอดสันเทียะ

79. อุบลรัตน์ สมนัส

80. กรรณจนา หวังผล

81. มารีสา สะอะ

82. สุวรรณา สุขแจ่ม

83. กิตติพงษ์ อุดมพันธ์

84. อัจฉรา หอมอินทร์

85. มาลิสา คงทน

86. น้ำฝน สุวรรณศรี

87. อธิษฐาน ขจีจิตร

88. นายีดะห์ วาแต

89. จิราพร ขืมจันทร์

90. อรวรา ปทุมสูตร

91. นูรมา มะ

92. ปะนาลี พวงอ่อน

93. พาตีเมาะ เปาะอีแต

94. นูรีซัน ดาตู

95. วลัยลักษณ์ ยิ้มศรี

96. รอฮานี ดามะ

97. ณัฎฐธิดา ยิ้มศรี

98. พรรณวิภา คำพลาย

99. ณริศา ภู่แจ้ง

100. เพ็ญนภา เกื้อเสนาะ

101. สอหลีต้า เจ๊ะสาอิ

102. ผกาวดี แซ่ด่าน

103. ชฎาภรณ์ เอี่ยมสอาด

104. บุญณปรัชญ์ สิงห์สวัสดิ์

105. ปิยภรณ์ สืบสุนทร

106. ฟารีซา บือราเฮง

107. วิภาดา โพธิ์พำนัก

108. จินตนา ทะเลลึก

109. ชลธิชา แจ่มใส

110. มาริยะมะเซ็ง

111. ปาตีเหาะห์ กูโหน

112. นิรชา เหย็บฝา

113. นีรา สือแม

114. ณภัชกมล ต๊ะศักดิ์

115. เดือนเพ็ญ เกตุนามญาติ

116. ณัฐติกานต์ เรืองภิรมย์

117. สุภาพร ลุนสำโรง

118. อุสมาน กาแบ

119. เจนจิรา เจนรบ

120. จันทร์จิรา แก้วเนียม

121. สีตีสูโปร์ สุหลง

122. ฉันทิสา หมัดหลี

123. นูรียะ แบซา

124. อุบลรัตน์ ช่อแตง

125. เจติยา บัวดก

126. อ้อมใจ คงจันทร์

127. วิชุดา จันทมนตรี

128. ณัฐชา กุณะด้วง

129. ซูรียาณีย์ ดอสะ

130. นูรีซัน บือราเฮง

131. วรรณภา เกษตรสินธุ์

132. ชลธิวา เปลี่ยนวงค์

133. พัชศิริยาภรณ์ อ่อนจันทร์

134. ธัฐกุล บุบผา

135. ตะวัน มีลา

136. โรซีตา ยะโกะ

137. กันยา อ้นประเสริฐ

138. ฟา ตี เมาะ สอ แล ็ ะ

139. สุภารัตน์ ปานเทศ

140. บุษบรรณ. แก้วสุ่ย

141. ซารีคอ เหล้าะยิ

142. กมลวรรณ บัวสมบูรณ์

143. กัญญาณี เดชาธรรมกุล

144. น้ำเพชร ใจเย็น

145. พราวตะวัน แย้มขุนทอง

146. วิภาดา เรืองเกษม

147. ลักขณา เพชรเรือง

148. วนิดา สุลัยมาน

149. อัจฉรา ภักดีเสน่หา

150. เสาวนีย์ จะแล

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co